DBs V lgBU

[255]

AAy A UB⻷

(K~. 255)

( 1.2 19981006 - 19990526)

KӍxv֍Aʐ: DD A⒎Ƿ, WD Ƿ, WՒ ~{Ƿ I~sAZVBUZX NA N DgA¬BAVǷ ACA ZVUBAVǷ IZX DgZUͷ D~sA. G UxvB Bи ߷ LAvU KӍxv G~sA UBB Xݒ, E gxsߍ, E gU NfX, E gxs Xݒ, KA fUs gxv E ~sBB Xݒ fXVܐ.Christian Churches of God

PO Box 369 Woden, ACT 2606, Australia

E-mail: Secretary@ccg.org

(Copyright 1998, 1999 Wade Cox and Ervin Yarnell)

(Tr. 2004)

G UxvB K AfUDA, ZUfUDA GA BAU, Kv, GgAU DAVZUA. E C׺xsAֿ C Uʿ, B Uͷ Es DgZUs D~v. EB C߬Us, fUxs UUZUAU K BĻ AfU YsA. XV DDUA A, UxvBUǷ, ˲gfUǷ, B A GByZUsA.

This paper is available from the World Wide Web page:
http://www.logon.org and http://www.ccg.orgAAy A UB⻷


KӍxv֐:

AAU 20:7

7  Ѵπ ٬ ݛϿƑ; Ѵ À ٬ ݛ׀ Ƒ إ.

IAU 5:11

11.  Ѵπ ٬ ݛϿƑ; Ѵ À ٬ ݛ׀ Ƒ إ.

KA BZX EUAX

FA / J DD

NB DBs A LDAA K CgAıvVܐ. ED KA BZX, EUAZX JAUͷ, EBs Fĸ FABZXʾAUͷ IA.

KA 4:17 - 7:26

E KAǷ KAAU B VA. Et E LDAV FVA. KtAAǷ, E ND D A.

IAU 6:4-5

4. , : À  Ѵ Ѵ. 5.  Ѵͥ ϰƴ, ב, Ҵ בƑ.

AAU 3:14, D KDA N FVA K CZVܐ. E EfX GZVʾAU GZVD KVA (eyeh asher eyeh cf. oxford Annotated RSV and Bullinger, ompanion Bible n.to verse).

EUA D AfU

KA EUA vǷ, DgBU CCUAAA K E A, D UAxvDAv Cgs D~v. EA, EZUAU Cgɬv KA CDUAA K E CA EBZUvVAU. cf. Angel of YHVH (No. 24; Gen. chs. 18 and 19).

B DBs AB v

D B ѦsVA, DAZVA, Eʾ Xy B BAZXVܐ, s, Eʾ Gxh K DUsU GZVܐ. E DUAxBs, B vZVAZVA. cf. 2 gA 22:32-35; gf 18: 34; 144:1) DgADĸ N EUAB. I~sAZV EUAfU DAD ZUxtZVܐ (DA 13:1,2,3)

Kt, A ZX WձtVB AZVǷ DZXZ WձtVܐ EhAZVܐ (EDA 5:29) AfXʐ, Bl gUxvʐ DBs (IA 32:35; gf 94:1; KC 10:30; DA 12:19)

IAU 10:20

20.  Ѵϙ ƹ, ׀̢ ش, ׀̿ ꙗϹ, π ǨבƑ.

Eʾ gxs NfX, N A AUB gAë EBB AUAZVܐ.

Eʾ EB

AUA UB, UA ExsBy EBB Eʾ A W CUA~v֐. (cf. AAy, AUA UB⻷ (K~ 256)).

Eʾ ~tBUUٷ, O AxUٷ

KA ~tBUUٷ, O AxUٷ Eʾ ~tBUU K笍A KA ND C D AA CgvVܐ. Eʾ DhA E EB Cgɬxv, K j AxU EBBDA, O AxU EBBDA, E AB. E D A CgɬxsA. E D AB zD fUB. E AAyB OͦAxU UBֻ, EBgAxv UAzZBU UBֻ BDA. E EB DA, A EBZUDA GB. E E UB ND Cgǒ, EB KCAӐZX txsA.

EUA DBs AB AU v

D˸AU 19:12

12. Ƒ Ǩ, ͟ Ңґ Ͽэ㑍; Ѵ.

KA EUAfUٷ DBs AAy G Cgɬsͷ, KA UAfUBֻ AAyX Cgɬvͷ UxsAxv֐. DʍAUZUAU zCg EĐ AAy EBB ADA, A LvDA KZX KA FZX EBUٷ ND C D AB zD fV, A UB W I Eʾ AAyB VAU.

A AAy

DʍAUZX E gxs UZX NAU GA N AAy EBB EB, DBs AAyB Eʾ UBB ʐ FX.

Gt EB, DBs AAyB xv XVܐ. AAy EB h XUB xv xv, B xvvʐ, E岎ZUsB.

A ~tBUU

GDj V A DB FAAU CgAZ CUA~v, O AxUBֻ, ~tBU UBֻ xvxv, k ZB, AUA EBU FABB Eɬvʐ E岎ZUsB Gt mA FAB⻷, V퐲 (V ܱ) Hs (V ICӍ) DA ~tBUUB CUA~sAvʐ, AUA UBB ʐ xvA, A UBB, AAyB ʍX gAX, G AAĒADD, D EU ~tBUUBֻ O AxUBֻ CZV܍AU YVA (LgA 1:11-20

A O AxU

A OͦA K笐 mAVB FAB DA, DCA A FAB Xݱ xv E, E EADAv, AAĒDAv, CUxs K~y DAv, DB yAU FA FX. D GBU CAA, ZVU ѬAxv AgAUB CZVA. EU AUAB Ѭxv, k Z Hvv U߱ EfVB EzU FAU (cf. 2 GA 23:5; OhA 10:5; CgA 1:4)

DBs A

DBs AB zD fU YsAC߷, Eʾ A CAABy GsZYsAC߷ ZX CgAıxv֐.

DBs A zD fUv

D DhA

AAU 20:7

7.  Ѵπ ٬ ݛϿƑ; Ѵ À ٬ ݛ׀ Ƒ إ.

D˸AU 19:12

12. Ƒ Ǩ, ͟ Ңґ Ͽэ㑍; Ѵ.

gfW 99:3

3. ƛ э э㑍; ͟.

KDA 14:9

9. إ˴ , ̪ ̑Ӏƿ Ͽ? Ѵ ϙ̑; À 晐 ͙ϙ; ت .

UAyZYsA D

DB N NZUAǷ U~sB Kͷ, Eʾ gB A NUAǷ DUxsB Kͷ DʍgfU ZX CgAVܐ. Eʾ AAD xv A Eݫ G D A?

DAA 1:18

18. ׀ ϙ՛ ր, ϙ ׀ 俺.

AAU 33:20

20. Í , ̑ϙ .

DAA 5:37

37. 괳 ϙ; ϙ ր, к ր.

AB N NZUAǷ U~sB Kͷ, Eʾ gABDA, ¬BDA AÒ, Eʾ gB DUxsB Kͷ GDjV YVA.

NAxt KӎBU E UAyZYsA GB / D K DB XݱvVA.

CUADAh 1:15

15. ͜ к, ù .

1 DAD 1:17

17. ґ ͜ ̑, ϙϙ, қ Ͽ. .

KC 11:27

27. ؟ב ͜׀̴ ͝Ҡ ƑϹ, ̑ ƿ ت .

A U~tA G DZX N A I~v. DBs A, E A KB ZX EBsAַ UAxvVܐ. DBs A KDAA, EĐ DgBU D K笐 h gfU DBs A AU CCUAA EĐ AD K EBZUvVܐ.

DBs A Kt yAU fUs t?

f (young) KBs XCAlh CA, yAU K AÒBZX EÒfU CUAvZVܐ EBʸAC.

AB: G AÒB hebel K KC AÒB G Vܐ (KD 10:3)

GB - - chinnam K KC AÒB (KDg 6:10)

CB - nabab (DA 11:11,12)

UA - ~, rig (gf 2:1, KC 51:58)

I~BA EĐ CA - sheger (A 5:9)

~ EĐ AA - tohu (KgA 45:18; cf F 1:2; KD 4:23)

GAA EĐ A - mataios K VDZU AÒB GAÒBU EBB FfVĒ yAU (vain) K CA CÒAU. A Dʍ XݱDAv AÒA, G NCA AÒB CD EÒfU vxv֐, UAyA. yAZ K A UB vxs AÒB Gs, ˒AgAU EÒf CUAٷ KC AÒB vxv֐. E KC AÒB shav EĐ shawv FX. G AÒBZX I~BA K CA I~v. EA EB B Kͷ EÒ CUAA.

strongs KC EUA (SHD) 7723, shawv KA AA, , E, ZVU FAB, A, yAU, A KCA CA CUAvZUxv֐.

A G A UBB AZXDA, E AAy Kˍ U vvVܐ K FADA.

DBs A KӍxv֐, DgsB

KCZX DBs A EU ZV A FX. ADA hBܹZX , A DUAA, D ߷ C縴 DUAfU N X, DBs AB UA jAAU UA, E EtZUt KӍxsD NѸ, EB IlgZUD GB. DAĸ Ah YHVH K AÒBB UA| DA EX AU UÒ K EÒ CUAٷ Adonay K AÒBB v CgA.

KC KӒ, DA XV KӒB DAD C KӒBZ CUA~s FX. UAfU I KӒZU, KC ACA ZU IߎAUZUAU, U K EBZUv, CAslhA h EBsAfU ķ, EZUxs. E, I KӒ U, CCӒ ıX BĹsA E DǷ, Wӷ, jǷ UAyv.

GtAU, DBs A KӒZUB jǷ Adonay K AÒB I KӒZU EZUxv, E AhZUxs. G ZUA, g UAfU, YHVH K CB, Adonay K I KӒZUBֻ CUA~s CDUAA K Uı AÒB DAݸ.

KfCUA Yahavah SHD 3068 K KӍxstDA, EfCUA Adonai K IlgZUxv, D Yahovah K XZUxs GsfU SHD 3069 K KӍxs. , G~tX I ˒AgA, FAlh Lv hZUUB ñUAU, KDA LDAV K KӒUA IlgZUxs.

UAfU fUxs ZU ZUfU , BsD, ADA hBܹA ʫ. ~Bs AU D CB IlgZU YsA K K~y, E D CB Ilg EB ZX KAU Cgɬs ~vʍX, E UxvAxt A ʫ vʍX LAX K A I~sA FX (cf. A Abracadabra CU EÒfU (K~240)).

DBs AB KӐ Ƿ, KӒAU, h ˎUA Uxvxt E KӒA:

EX AU XגZU D~v

ʐ IBs EzZU D~v

DBs AB KӐ DA, GBs DAB B BZU YsA.

E DBs AB KӐ g, AA Eʿs DhAǷ Ys E, EB U~vZ CUA YsA.

GBU UxvAxvUA, DBs AB zD fXB vZU t K K~yA, EB gxs. AU DU CU ݸ K~yB DAD, Gͷ AZUxtZU Yt A EU I֐. D CB A EݫA, EB EBВ EB UxvAxt BZUA K G U, DBs A Ay I A UBZX KòAA EÒ CUA~s FX.

Bullingers Companion Bible, GBy 32, (Yahovah) CDUAAZX EDAA (Adonai) ݸ xtǷ, LDAV (Elohim) v B ݻ xt I֐.

DBs AB A Ilg BAU UAys D~v K A UB EÒ CUA B.

R.J Rushdoony, (The Institutes of Biblical Law, Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1973, ZU 126) WUA| DUU CUA~v֐.

Q.112. A UB K DUxVܐ?

A. j CA, DBs A, Eʾ gAUfU, Eʾ XyAgfU, gxs xsfU, AÒB, gAZVZU, D~vU, FByU, IߎCAU, Eʾ zU, ߷ KCA EB jAU ZX UA~ZU tDA EBʻ, K~y Ƿ A⒎Ƿ, AÒB Ƿ EĐ KӒǷ, Zs vxv, DBs A VBZ UAUͷ, Aܷ ܾ ZUAUͷ AUAZU s D~v, K A UB YVܐ.

Q.113.A UB ZX E岎 ZX AfU AB?

A. DBs AB DBZ DU vA, EݸA BA , yA Uͷ, AB GAǷ EĐ XBAUͷ, s ZBUǷ, B Xݱsͷ EĐ Eʾ AfUB XyAgfUB gxsfUB X, FByUZX, IߎCAUZX v ʐ, gxsCA EB BDʍX, gxs DA A UAfUǷ, ߵ߱UǷ, g~Bs UǷ, U GUhf UB gAZUͷ, EB AU Cgɬvͷ D Eʾ AÒBZX EĐ E N XZX AAU CgʍX, AB XBAǷ, DUAAג ⒎X, C CUA F E, GAA DUU, yA ߍ EĐ A DUAxAvUB D|ʍX, AU vʍX, AzU EĐ DBs A W EsfX KǷ, Ƿ, A GlBgUǷ, ZUfUǷ, CUv, Exh ~v t Djʎ EĐ DBs gB, VBB UBֻ KZX Kˍ Ƿ, B AgAfVUAUͷ, N ߒʍUAUͷ N CAAZXʐ, EX EAǷ CxU vʐ AʲAU A UB YVܐ.

EDU fU G A UB G ˿AU vvB UB.

D s I CUA B A EDA. BAU DBs A AyZX Wձt, BAU DZX, E hX gyBs DA A G I BA B EZU t. D B E WլtBD VA. EZVAU, G AAy ZUAU xsD. E j F˸Aʿ B N jBAU ZX GA.

F 4:26 FA DA, GtAU A ˍ DBs AB z fX Cg, FA DA LDA UAĒ FA֐

FAU 4:26

26. 鹰; ͪ; Ѵπ ೗ Żэ.

KJV CACñ xv AÒB, EfX Elg sB ZX BZV܍AU I֐. Bullingers Companion Bible, Appendix 21, E g⒎ I~BA UB CZVܐ. ~Bs, U ˿BUt, U D Bs A CB ߒ xv, (Targum Onkelos) fUZX ZVUfUB I~v ~z, EBUB DBs AÒB AA EBВAU (Targum Jonathan) A (Rashi) K, DBs AB Yvʎ K EʲAB GB KVA. Dabar Yahovah EĐ DBs AÒB K笐, A GDj Vs E AÒB CgɬAxBs DA, DB XZV N CA FX.

FA U LDAh AxU, U DBs AB, A⒎ DgBUZX fV, A FAB BB LvAU K笐 Vܐ. EU fU DUB CDUAA K AA EBZU FAU K~yxs.

ZVU FAB GfX FAAU Z CUAֱvVܐ. LDA KA ū, A, DAAxs, XyAZU YsA KCA CA۬v. FAU, FfU UAX. LDAh AxU DBs AB zD fU FA. FAs LAʍA LDAZ K, EUZX DAAUͷ, EU EʬZZX DAAUͷ ZUg IBAU KӍxv֐ (A 14,15).

KDAD ZVU FAB DBs AX K AA. DB xv ͷ, sAU FABB ͷ ~vʐ gAA CgAX.

IߎCA Kv

D˸AU 19:12

12. Ƒ Ǩ, ͟ Ңґ Ͽэ㑍; Ѵ.

CAU 19:28

28. Ƒ Ƒƴ ; љπ ב .

(Ingram, Word under Gods Law, Page 46).

EU IߎCA, gAxhU UB, CAAU gZ X AB BUBܱt gU gB CUABU AZXߎ gAë EB, KAD IߎCAѹ B EĐ I~B K U BĸAU CA֐ (EĐ KfX IߎCA V DABZX AAU AZUvVDA E Iߎv FX). KfX gX GBDA, KDA ZX E BBܱt sZU K~y GA IߎCA Cgǒ tVDA, EDA gU Eh Xб, iͷ CAs. KDA D D GBDA, EDA G IߎCAU B Bܫ, gA E펬AfU AB CABZX Av.

Eg IߎCA EĐ F Ay ߷ KA AyfUٷ UAfU, A UB W ʍAU U, EB EBВAU. E IߎCA KvA, D AÒBZX I~BAU G DA, IߎCA Kv, E AÒB t, Es I UsBU t sX AZX EZVA. CA EU fU Eג IߎCAѬt sZU A, EU CU ñX FAV, EA, AAy gAB fU D ˒Z CUA DUAVAU K߷ Uxs. FA, GBܸ gA, G IߎCAZX K N , AB CUAvZUsB. G IߎCA Kv, DA N BʬʲAUͷ, gVZ CUA D~t N EjB gsfUAUͷ G UZUs D~tD. fU AfU ʐ AhA, fUZX AA DʍAU D FByvVAU. E E DʍAU EsfV gB I~BC AUAU GZVAU. ~Bs UAfU AfU Kv IߎCAѬt sA N C XܲAU Uxs. N GBU FByZX gAxhAU G EĎ B Cg FByxv, EB vZU h KvZUAxsA E XAѸAU UvʍA, AʧAy Cgǒ D~v.

A IߎCA EĐ Ay, N gA A Cgǒv Dt FX. A FBy D C߱ gfW 109:17-18 gfU CgAıxv֐.

gfW 109:17-18

17. Ż, ; ב ź, 񙐴 Ҏ. 18.  Ƒ ; 㴱 ̿, Ž ƿ .

AAU 23:1

1. ր Ƒ; ϙ בƑ.

FBy gAU Cgɬv

AAU 22:10-11

10. Ƒ׳ Ƒ׳ Ƒ׳ Ƒ ύ׀Ƒ׳ ל تϙ , , , 11. π ͙րҗ Ѵ э ϙ љ׳; ͙ׯ; 䙍 ׯױր.

gUA 8:16-17

16. ׯ ƛ  : ƿ ; ב֍ ƴ  Ƒƹϛ. 17. ̑˴ ϰƴ Ƒ, Ƒ ƿ ϛ; ׍ґ 왎 ƛ ѴѠ Վ.

D EZX L UAfU

CAU 6:16-19

16. ƛ Ѵ 왎, ϙ Ͽ׍. 17. Ƒ: Ƒ , ˵, 急 ̴ . 18. ̑ґƿ ϰ, װ ؀̹ , 19. ˢ, ϙ ̑ ׍.

D˸AU 5:1

1. Ƒ , ƙ Ϲ, 깰Š ƑϹ פ˰, .

D˸AU 5:4-5

4. Ǩ ƴґ ˎ퍑׳ ˎ퍑׳, Ƒ, Ǫ, 깳 , 괳 ב. 5. ׍ , , ˰ ꙀǪ,

EA

D˸AU 5:6-13

6. ˰ ״ ׶ב̫ Ƒ, ґ׳ 㑨ґ׳, ƙ ב̫ Ƒ Ѵπ ׯ; ˰ ״괳 񙍑 ׶Ѵ ƙ. 7. ƙ 񙐢 ґϹ, ˰ ̯ 鑙Ƒ׳, ̯ 鑙Ƒ׳, ׶ב̫ Ƒ ב Ƒ, Ѵπ ̙. 8. ׍ 若֠ ב; ׶ב̫ ә մ, Ҁ റ若 , ̯ ״, 9. ̴֠ , Ӽ 䴳, ±Ƒ ̴ Ӽ צبב; ׶ב̫. 10. 逰 Ƒˢ մ; ذ ˰ ״ Ѵ ƙ; . 11. ̯ 鑙Ƒ׳ ̯ 鑙Ƒ׳ 񙐢 ґϹ, ˰ ׶ב̫ ב Ƒ ב; ׶ב̫ ƑϿ, בљ љ Ϲ, 12. 若֠ ׯ; Ƒ , Ѵϙ Ӎ, Ӽ ; ׶ב̫. 13. ذ 헜 ƛ ˰ ״ ׶Ѵ ƙ; , ±Ƒ Ӏƿ ƀ .

EݸA AAyB ߍ

IAU 23:21-23

21.  Ѵϙ ϴ Ϲ, մ Ƒ;  Ѵ ;  . 22. ϴ Ϲ, ր. 23. ב֠  ׯ;  Ѵϙ ב ϴ  휑ӀƢ մ ѿƑ.

XvBʿ ߷ xsA

K~yAU 30:1-16

1. π ̛ ׀ : Ѵ Ǩ׳ : 2. Ѵϙ Ƒ ϴ , ҳ Ƒ ƴ ź Ǫ , ְ בϹ 鿺 ב򺦗ґŠ ƙ. 3. ٪ϙ Ϡ Ʊ Ѵϙ ϴ Ƒ ƴ ź , 4. ˰ ϴ , 急 晐 ґϿ, ˰ ґ ϴ  ׯ. 5. ˰ ϴ , ź  急 ׯ , ׯƱր; 急 ׯ Ƒ, Ѵ 晐 . 6. ϴ , 鹳  , 晐 Ϲ, 7. 急 Ϲ, ؿ 晐 ґϹ, 急 ϴ  ׯ. 8. 急 ׯ , 蠠 ˰ ϴ  Š ґ ˰Ƒ, Ѵ 晐 . 9. ذƑ׳, 㿺 Ƒ׳  ׯ. 10. ٪֠ Ƒ ϴ , ҳ Ƒ ƴ ź Ǫ  , 11. 急 晐 ׯ Ϲ, ˰ ґ ϴ,  ґ ׯ. 12. 急 ׍ ׍ ґ , ˰ ϴ , ɪ ƙ괳 בϹ 鿺 ׯƱր; 急 ׍ ґ Ѵ 晐 . 13. ϴ ״ ź ƿ , 急 ̿ڛ, ґ . 14. 急 ϵ 晐 ұϹ, 急 ґ ϴ, ϙ 急 ґ  ̿; 晐 ґ , ׍ ̿. 15. ׍ ґ , 急 . 16. ΀, ٪ Ʊ ϙ ̴ 괳, Ѵ ر ׍.

, ߷ DBs AfU AU vv

fUٷ, GD gZUٷ DBs AB ZV܍AU gfWZUA CgAVA (gf 74:10-18). fU UAyA Kvl Cgıxv, DjV DAD xUvVAU. D Bs fU, hBܹZX NZCUAvZUxv, DBs AB ZVAU. EA, EBs fU Eʾ AB Eݫ, E DjV K߷ EݫZ CUAAU (LgA 52:5, DA 2:24). UBsh AxU, DBs AB , EZX VBBl Cgǒt ⫎ AxsAU (C 16:9,11,21)

DBs A, Eʾ EUA, FByǷ, Ƿ íDAU CgvʍX hܫ IAy 1 GAAZU 21:10-13 ߷ EDA 6:11 DA B yZX Ixv gfU IBB DU DUxU B. E EU A 㱯ZUAU CA. LCA, EU A ߷ N笍A UBUB , CA gAxhU ķ CgɬxsAU.

Vͷ AU, CAAU Xܷ gAxsxsA ( 9:3;26:65-66; DA 10:36). Kt, EE Gs E j F˸AZX DAAU Dgv yfUZX 㱯 VBsA K߷ DhA ( 12:22-32, A 3:22-30). G ZXDD N hZUA lgB FX. DBs BA Gxh~sAU, j F˸A Uͷ EhA U˸AA. GxhZUA DBB NZCUA ʐ, AʒB NZCUA ʐ, j F˸Aʿs CA CgAʍX, EB X gAX.

DBs AB jUZX AB fX

DBs EUA FZX ߷ IUUAA F UZX Dg.

AAU 22:28

28. ƑƑ Ƒ,  Ƣ Ƒ ϿƑ.

LDAVB, Fxh IUBֻ ~vA Djʐ DBs AB X LAX. GBZ Xݒ A G EUAU WD UAyA. y, DBs AB B Xݒ gfU CUAvZUxv֐.

gfW 74:10

10. , ׀̙ ? Š ?

gfW 74:18

18. Ѵ, ŀ ,  .

LgAA 52:5-6

5.  ϙ,  ϰב˙ э; э э э 鿺э; إ Ѵ Վ. 6. ,  בэ; Վ Ҵ בэ; , ϙ Ѵ Վ.

EAA GAX CA gAxhU vxsB A ADA gʒ UAyA. G Cg A ߷ NA UBUB AZXVܐ. LCA, CA gAxhUB vʐ, N笍A UBB, A UB gDAv A A E ñ EZUxsA E A UBB Vܐ.

1 GAAZU 21:10-13

10. ׀ ̑ Վ Ƒ 㑎 ̯ ̑ 촱, ׀ ź ׀ ֗ɛ . 11. ϙ Ŀ Ƒ , Ɯ 晐 Ϻ ౙǪϹƠ ˰э. 12. э ב ̝  촱э. 13. Ƒ 㑎 ̯ ׹, ̑ ѹ: ׀ ̑Š  򺑍 э; 퐿 ׀ , ź ׀ ֗깳,

G X A, FUA AA, ADA AxBg DAxsB EUZXt, DgD CAgAxhU ZVA.

EDA 6:8-13

8. ב ؜ב Ҁ 鹰 晐 Ƒ㛍 ˰. 9. ӺѴ э ƴ ѹэ, , ҙƑ , ӝƑ , Ƒ Ż, ב љźэ. 10.  ؀ Ѵ э . 11. э: ̑ בѴ 젠 źƑ ; 12.  Ŀ װ̍ ࿻ت; ˹, ׀ , ґ ϙ 򺑍 ള ; 13. ˢ 촱э. э: ͟ Ҵ װ ̑ בѴ Ƒ ;

GfX DA AU EB Xܷ gAxs CA gAxhU ZU xsAU. EB yZX N ZU EUZX EUA G. FA AU vxs.

ED ˍAU, A AÒ DA, EU VBʻ ~sBZX N˒AU. gfU, GDZX E屬xs ZU hU KAʐ UAyfUA, EfX EAxU G FgAU, ZUhU ߷ gAA, CUAB CgxsAU. gfU, EfX gA AUͷ, CAAU ZVU FABZX IxxtA, E Av Aʒ Cg.

D 9:1-7

1. , , ̙ À ׹. 2. ב̀ ͥ ׹э. Ɵ э急 ؟ב , ב̀ ; , 򗍑, כ   . 3. , װ̍ : ׳ Վ 㴱֠ әэ. 4. Ɵ э ڍ 깳: ϰƛ ґ׍ 頠 ? 5. כ  , ๳ ? 6. כ  򺀰 ׯ , ב̀ : ๳ , ٪ . 7. ๳, ٪.

GDj CAUD VAU GA, E y AÒBU DgB. A FgA, E s, N KA ⒎ UAUͷ ZU D~vC ZU g CgAŹ~A. E VB KìAÒA. GX, Eʾ FBsB G~sAU Vђ A EBsAַ. A FgA NDA EfVB Vѱ VBsA. GD Eʾ G Cg, FgAʷ D˹, AZX, CVgDZVX DAʍX EBsAֲAU G.

D 26:63-66

63. Ɵב Ϲ. , ̰ ׀ :  ? 晐 ź Ǫ . 64. Ɵ: ; π ҳ ͜ Ͽ ב ׀ ð֠ э 晐 Վ . 65. ̰ ̛ ޴: ׳ ; ׯƗ? э. 66. 晐 ˴ 闰 . э: ̫ ϙ э.

GDj V AU AU Xܷ gAxsxsX UAy, gB DUxUZX Dʍ AZVfUBֱ ݸ EݸABD. DA Vʷ, GDA V EUs ʫA EB yZX IxvAU. UAy, E EUZX t ѦsxsB sͷ ˒ AgAAUͷ GZX. vZUAf U EB, F OͦA Fg K, ~Bs LAxt Eʾ CgA CgUADD KAU.

DAA 10:34-36

34. Ɵ э晐 ̱ɴ: эϙэ 򺰑 װ ϙ րƑ? 35. ל 왠 э э ϙ, װב 鑰ϙ, 36. ͟, ҍ 񿺿 ϙ ׳ ґ?

G Cg xvD E ZU s LAU GZX. E HZU DAU, KZDA D BA VB CgʍAU Xܷ gAxsxsA.

D 12:22-32

22. Ϩ ͥ֠ ̿; Ϩ ڛ ڹ ׀ . 23. ґ ƿ: ٱ Ѱ? э. 24.. : 򠠠 ֗ ̴ ґ 鿺 э. 25. Ɵ э急  깳, э :  ̑˿ ͹ϙ ̑ ݑ˿;  ̑ ͹ϙ ٨ Ҷ. 26. ̴  ̑ ؀ ˎ鰑ϙ; ˰ ̑ Ҷ? 27. 򠠠 ֗ ̴, ׍ Ƒ̑ ̴э? Ƒ, э ƑƹљэϿэ. 28. ̴麦Ƒ, ̑ 䥴 ׹ϙ. 29. ב ù ґƿ ב ٪ , ǥ? Ƒ, ٪ ǥґ. 30. ̑  ̑Ƒϙ; љ 香. 31. ґ, 晐 Վ: ; Ƒϙ ̑ ϙ ױր. 32.  ̑ בѴ ;  ͟ ؙ ̑ ŀ ױր.

GDj V, NZX DAAU Dgv y ZUv. FA j F˸AZX DAAU Dgv yDUA 㱯 VBsA Kͷ, EUA ~sB y A K U᭒A. Gxh EBs ⫎ʐ EhAX. AʒB, j F˸AʾA, DBs GxhZX VB EhB NZ CUAʐ, Gxh EBsʍUA DUA FX. ⫎ ߱ F˸AZX DAA y AX.

Cױv 16:9, 11, 21

9. Ҝ〰 ; ̙ ź ̛ .

DB , ⫎ZX KBsA FX. G IU E EUB, FA sfUZX DAU CgA gxsfUAǷ, EBUAǷ s xs. EU G B N hZU XA AAU Axs 篷, ⫎, DZX Eʾ AAy ZX VB CUAvZU AxsAU. EU A EgAfU EBUB EB DBs AB zD fXVAU.

D˸AU 24:16

16. Ѵπ Ҡ ƿׯ; Ƒ ґ ׀ ֗ׯ; Ƒ Ƒ Ѵ ƿׯ.

D BָAxvA E, E CgAB EݫD CgAVA. G AAyB ʐAU BUZCUA~sA, gA N AUAA GsAX. DBs gxs EBB ~v ~sAU tA. DǷ, EB N Xݒ UAAy EB, Eʾ Gɭ I~sA, CUABU gAë FZX CAsïU CUA~s N BA EB FX. UACAgï K笐 XZVs K EBZUv, BUZCUAֱv IU CUA~s EB FX. E DBs AAy ʿBg I DBs jAʒ / Gɭ XݱsZU NAX.

E j, DB, B, Ӎܐ, I~BA. LCA D EA GZVA. Eʾ AAyB gAxhB ʐ EBs AB zD fXʐ FX.

K~yAU 16 EUA CUAvZUxv DUAAXBs xsAxs, D KCBZX EB KñUBֻ, EB ZVUBֻ gVZUAxsA K UAxvVܐ.

K~yAU 16:31-33

31. בѴґ æڥ, э Ϲ 㹰; 32. בƴ 鹳, э э ٨, ̐ ґ ﰀ, э晐 . 33. э 晐 ґ鑨 ̑ 㴱 雎э; э Ħ; Ϲ ޹э.

DA EDVZUxsB ݻ, DBs AB ݻ Dgxs. D xsAxs XyUB Eђ G IAyB, EB ZX UZX N IAAU vA. K笐 DBs AB zD fXB s DAgA FX. E EʑA, AZUA, DǷ DZX Eʾ EBZX, Eʾ A Cg vVUZX DAAU Dgv xsAxsA ABAX.

KDA ZUh, CgA JA FDA ZU hUA BUZUxsA. Dg BB W gB, CAAU i FZX. UBsh AxU FZX Dh BB Eђ֐. UBsh AxU ZU EB DA߷ U, E DhZX KAV EB Eђ v. E Dh, DBs AB zD fVA, E ZX G CUArg B GЫxs. (cf. C 17:16

Ƿ AAy

A FgA CUA~v ʾxsA. G CgU N ZVA As EsfV֐.

EDA 23:1-5 1. ґ 쿺Ѵ: ׀̙ ґ ƛ Ƒ 򺑍 ׹ . 2. ̰  Ƒ 񙐢 º э : ב ɛ Ǫ. 3. ׀Ѵ: Ʀ , ŀ ; Ƒƿ Ƒ ؜͙̑ ѹϙ Ƒƿ ̑ ґ . 4. º э: ̰ ƀ ׎Ƒ э. 5. 퐿 : ̰ Ɨ  Ƒ;  ƴ ґƑ ϙ .

AAZDUA, EgZDUA DA AU DgYsAC B AAy K YVܐ?

AAU 22:28

28. ƑƑ Ƒ,  Ƣ Ƒ ϿƑ.

EDAA G AAyB EݫA. E DgAU UAD KʾA AAy DAZU xtA (cf. EDA 5:34).

EDA 22:3

3. Ϲ, ̴ ; ϥ ֠ љׯ; ґϹ, ˰ ڙ ؀ҿ.

I~B KCA . E C縴 DUAB gAë (DA 11:1). EtAA E A DUAB E, C縴 DUAB gAë. EA GfX CUAvZUxv K AÒB N DUAB Us FX. DADg N E. E D DUAB gAë. GDj V D DUAX I F N . A FgA N D˸AU GAǷ E E. FA E AZX C㸴ZX, DZX B. G Fxh DAĸ GtZUxv, EU htZUxsDA t.

EAB KÒ Dh, A Cg C E EݫA. E AAy BsCg UAA, ZUB Fٷ LB EĐ DA EUA EÒxsB KÒ Dh A (A 22:28).

EA DA gBZX, DA 13:1 X:

K DA EUAUZX WլtZUs. EĐ Corcordant Literal New Testament CgAʐ DA: DA 13:1-2 1KA FAͷ, DA EUA UZX Wձt D~v. LCA DZX W EUA GB. 2Et EUAX KÒ DBs X KÒ VA.

AAU 22:28 CUAvZUxv DBs AAy, Eʾ AX. E GfX E˒ DA EUA IUA fUZX EUAfU í DAU ~yvʍA, G AAy A BUZCUA UtA A. FA lgAU, KA fUٷ KUAĒ, GD DA EUAUA, EUA íDAU ZX FAX DA G AAyA DgAZUvDA.

UAzZBUU j

D˸AU 22:1-33

1. Ѵ : 2. Ѡ  մ ͟ 괳 ̑ ͟ ͟Ңґ ͙Ƒ ϙׯ э ; Ѵ. 3. э : À Ƒ  ϙ, Ѵϙ մ ͟ ׍㯀 ѹ, ̑ 쿽ב ; Ѵ. 4. ̑ Ƒ ̑Ƒ, , ͟׍ ґ; ׍ Ƒ , ƛ޹, 5. Ƒ Ż̑Ƒ ﰀƑ , 6. ƛ Ͽ; Ҵ ź׀̙ ͟׍ ґ. 7. Ͽ; ͟׍ ґ; . 8. ˢ 쯥 ґ; Ѵ. 9. Ƒ ͟ э ͟Ң ґ, , ƙ э; э ͟ Ѵ. 10. ͟׍ ґ; ٪ ϙ ׀җˎ ͟ ґ. 11. 㿺, ٪ 鹰 ̴ ґ. 12. ̴ ב♀, ͟׍ ґ. 13. ذƑ˿, ҳ 㿺 ̴ ґϹ, ٪ Ʊ ϹҴ ź׹ ϹƑ, ̴ ґ,  ґ. 14. Ƒ ͟ , ˙ ͟׍ 㑨 񙐙 . 15. э Ѵϙ π ͟׍ ͟Ң ґ, 16. ׍ э ̿ Ͽэ㑍; э ͟ Ѵ . 17. Ѵ : 18. ̑ ̑ ̑ ׯƳ  : ź э 急 ϴ Ƒ 휑Ƒ ב Ӎ㑍 Ѵϙ э մэ, 19. э ґ ґ 㑨ґ ׹ մבэ㑍. 20. մ ׯ; ͙ױր. 21. ϴƑ׳, 휑Ƒ׳, Ѵϙ ґ ґ Ӎ մ , ͙ź, ґ ϙׯ. 22. Ϩ, ͜, å, ݀, , ð ׍ Ѵϙ մ , ׍ Ѵϙ Ӽ ǥ Ͽэ㑍. 23. ҳ 휑Ƒ ґ; ϴ ͙ . 24. ؀   ź ؀ 왍 Ѵϙ մ , ׍ ǥ Ͽэ㑍. 25. ב, մэ㑍; ׍ ׍ ϙ; ׍ 晍 ͙ױր 젠 . 26. Ѵ : 27. ׳ Ƒ Ƒ׳ 㑪Ƒ׳ 鹰, ൑ 若 ϙ׳; ð Ѵϙ Ƒ ͙. 28. , ̵ ׯ. 29. Ѵϙ ̺ӀƢ մэ  մэ㑍. 30. Ұ ׯ; ئ퍑 ±Ƒ יׯ; Ѵ. 31. ㍀ , ׍ ƙэ; Ѵ. 32. ͟ ͟ҢґϿэ㑍; ͟ ; ͟ Ѵ. 33. 晐 Ͽ퍑, Ϲ 鿺; Ѵ .

KA UAzZBUUD DZX jA. EjA UB Cgǒʐ Eʾ AB zD fXʍAX.

A AUAUͷ, DA xUxs UA I֍A, Eʾ DB EjA֐ K ZU CgAAU D CgA XlgAxt FA G A.

AA DBA ~sB

UÒ AB ZVB CUAB Cgʐ ~sBAU òA㒍AU WD I X UAyv IAy I֐.

D˸AU 24:10-16

10. Ҵ Ƒ Ι 鹰  ̑ 鿺 ׹Ϲ;  ƴ э. 11. Ƒ Ѵ . ׀ 若 ׹э. ґ;  ̴. 12. Ѵ ב 晐 , э. 13. Ѵ : 14. ׀ ƴ ; э ґ ׿э㑍; Ƒ ґ ׀ ֗ƙэ. 15. ̀ :  ׀, ״ . 16. Ѵπ ƿׯ; Ƒ ґ ׀ ֗ׯ; Ƒ Ƒ Ѵ җƿׯ.

G X ZVA UA KCA, GDDAv GDj A GA. V A, N NUAǷ DB U~sB, E gB DUxsB KA. EA G ~sBB DADg ķ GDj ˒D, V E ~sB Kt BDܱs D~vC B⒍A KB ZX UAxvVܐ.

G GD, LDAV F, DhA K Z CUAֱ vʾA, DADgZX CUAvZUxs DAB t BDܱxs. KtC, EU KA E UBB, A Cg, E mAZ UBĹ ~{BZ XtAU EZ UB VD (1 CUA 10:4).

GDDAv A CDUAA AʾAUͷ, LgAA 9:6 LXX I֬t, FDAgB gÒAUͷ G VD K CgAB N XܲAU, UAfU G DU lgB y. Et AU gAV G GDj VAA, O AxU, j AxU Ixs KA AAy UBUٷ ZYsA FX. Et EU DBs EUAB, EBs AB zD fVAU. EU AU CgUB CUA~v, jAU GB Xt DAB GAU.

D˸AU 24:23

23. , ƴ , ֗ź ̑ ; Ѵ ǪƠ ˰э.

DBs AB KC AB CgAǍ

OͦAB FgZX CD D lgBU, DBs AB KC AB xvD CgA D~v K JZUv U GZVAU. EU EDA 4:12M AU Z CUA~v, E EtBs vʍAU YVAU.

EDA 4:12

12. ̑ ח̑ ̪ ր; ̪ź ב ݛ, э π ґ֠ ח ǥ ր .

EU JZUv AfU h:

V Ië D: YaHVan, Yahu Wey, Yahaweway, Yhwh

DhAZX : YaHVa Hoshea, Yahushua, Yahshua, Yeshua

E j A XZU, BAU, AD K CB UA Ië DZX, Yahshua K CB DhAZX v JZXZVAU. G U, GxhZUg, gA X Lܒ As, DBs AB IlgZU CD~v K AA. G U g D s ABU DgA, KC AB xv DjVA K UA Cg, EB DU CgʍAU I֐. G K~y, D AD DUA ABUB E I~BB EgxBs CgV܍AU I֐. G U, LgAA 28:11M EgxBs CgVܐ.

LgAA 28:1

11. Ƒ ƺ ב.

G, U XA, GDj V K UAUxs EBsAַ UAyxsZX, LgAA 9:6 CUAvZUxs CD CUBֻ, fBU IAh vVܐ.

LgAA 9:6

6. ҍ 鹰; ; Ѵ ϙ; , ґ Ѵ, , , ̽ .

E AZV UZUB A U Ah Z CUAA. LXX LgAA 9:6-8 Gt CgAVܐ.

ZX N AU ܫA. ZX N XA CUAjZUxsA. UÒʷ E DA D GZX. Eʾ A FDAgB UÒA. LC E ZU D gAA⵷, jU CUA~v A 7E A Ië. Eʾ gAA⍒X tB. E A̎ hfUAg⍒ DǷ, Eʾ A󸒎 DǷ G EB KCBZX AAǷ, AǷ Bıv 8DgBU UÒBs BʾAZV GBl Cg

G X FDAgB UÍA K CgAVܐ.

EA LXX E FDAgB K Z CUAֱxv CA CZUxs.

AZUǷ, CAUʒǷ A! K AÒB ZCUA tA. E LXX KӍxv֐. KC X DhAZX A K UsBB Eג֐. t DAUǷ DAUǷ B BU GAU Z CUAֱxv֐ (K 3:14). N CAAU ıXUǷ, LXX AhZU tAB, KC AB A K Ah, Kt C EZU hZUA. Soncino E XB GA CA CZVA:

ZX N AU ܫA, ZX N XA CUAvZUxsA, UÒʷ E DA D GZX. Eʾ A Pele-joez-el-gibbor-Abdi-ad-sar-shalom Kⱬv.

GtAU E EB, D Eג B AAU AZUvVܐ. LXX VZX A~vUZX D, DADgs Bи LAxt AAyB Eג E A K ZCUA~s. UA AZU G I~BB EgxBs Cg K~|ʍA A LXX Post Christian rabbinical Judaism - A ZUvVܐ.

g 7 Ush X, UÒ BʾAZV GBl Cg K CgAʎ, U CD fXU VAU K EVDA.

D 1:21,23 CgAVB j AfUB Xݒ G K~y UA GZVܐ. g 21 E N XAB CA, EZX GDj K DvAAU. LC E fU AfUB ZV EUB GxhA.

GDj, AʳA A Aի, B ŸAU N˒, E UA GxgUAA. DD GxgU.

A 25

25. À ̪̑ 񙐙 Ҁ װ. . 

(cf. A D GxgU (K~ 198))

D 1:23

23. : ,  ѿױƑ ̀ ב; ϙ ͨבэ . ϙ Ѵ.

G, D B, G DhA, UA F GxgU, A FgAA CVDgDZV BB t ZUxv, Eʾ A BU A FgAAV, Eʾ G~sA BU AAA.

DhAB, KC AB N AX xv Uxvvʐ, A UBB Vܐ. E DBs AB zD fXʐ FX. E DBs DAZUB UxvvVܐ. E, ZXĵ UABs GxhBs D~v K DBs DAZUB ZvvVܐ.

GDj Vs, iU, EU Kt CZU D~v K UZCUAvZU DUxsDA, ZUA 11:1-4, E EUs AZX DAU CB KCvZU U᭒A. D E ~sfUZV KfU ADʔ K EBZUvVA.

E EUs AB KD AB A EBZU D~v K YB.

DAA 17:1-26, GDj Vͷ, CgA C, DB, ADʔ K EBZVA. D 27:46, GDj V GZUxt hZVDA, E ZU CA CAѸAU EAZ AB, As, KC B AZVB DDUA UAxt L L AA gZA K UA.

E AB EBZU, KC CAB vB. D A EfX G, EB DUxsA, EB CgA. DAA Eʾ t K AÒBUB CgA.

UÒZX, Eʾ DhAA GDj VZX AfU GB A Z CUA D~t Uͷ Eh.

UÒZX AfU I~Cs B, A E AfUB jAU U D~v KB A Z CUAʐ Uͷ Eh. E AfUB KC CAѹ xv CgAʐ, DBs AB jAU Uʐ FUA. E AfU fU EÒ CUA~s FX. AA, XAZX fUxs AfU, B BUAX. EA A A gAìAU Bи LAxt Cgɬs UZX CDUA K A CUAvZUxs. E xv, DgBU CDUAA K XZUvVA.

g ~y D~sA

GDj V, Bı gfU, Bs iUs g ~yD~sA? K Yݸ DA K UA. g A, E A AyBAAǷ, ZUgf UBָAAǷ EZU ʾB K CgA GA. EtAA, AAy N XB, GfX AVAA?

D 5:34-37

34. 晐 Վ ͢ źׯ; ב źׯ, . 35. ׯ, ; Ϝ źׯ, ̑ . 36. ̝ źׯ, ǀƑ׳ ׯƑ 쿺 . 37. 〰 㗰 Ҁ җ ՛; ϙ.

KJV CACñA g ~y D~sA K笐 ( VDZU AB) gA CACñ E.

Concordant Literal New Testament, GDj V K EÒ CgAA KB G CAZXVܐ. Concordant D 5:33-37

, ʒAZX, CA FBy GsZYsA K߷, FA FByv DA, EB UÒ GsD~v K߷ CgAıxsB, DU˱ xtZ VU. FA, A IfUs, g ~y YsAC CgAVD. A D hfUAgAU GA E DǷ, , D AtAU GA E DǷ, KgDķ, UA AA UAU GA EDǷ g ~y YsA. IZX I BĹ N tB DAǷ C~BAZUͷ, U߱AZUͷ YsAA I hh DǷ g ~y YsA. IB IC߷, GAB GAC߷ CgAfU. GX rh Kͷ A I~sAB.

G gfU G~v XU UAyvVܐ. FByvB Xݒ AAyB IߎvVܐ. G~sA X, EᬲA UAfUZX EĐ BָAxvAU g ~|B vZVܐ. A EB ZU I~BBl CgAı DAAɔ K CgAB DUxtZVDA. EtAA EBZX EU CgA CA I~B E K CAAXA? EĐ EU A CgAʐ I~B E KA, K AA, ABB GбAUAU K CgAʐ EU CgAʍX ZVʒB EUUA hA? G ZU AfU Dj AÒBU ZVʒB EUZU, gAA AÒBUB vʐ DA, V AxU UAyxs gA, B, KgDB fU BB EU AÒBU ZVʒB EUZU v AU. V, AÒBU F, F EĐ GB, GB K GZU D~v K DAZVA.

Bs Bи BU h, ܒ g ~y D~sA K G AÒBUB DDUAUAxt, g ~y YAC DA. E G AÒBU A ˸AZVA FX. EDA ܒ g ~zA. E gA A.

’, DUAZX IߎCA Eג DA, E DBs AB vA.

’ 1:16-17

16. д: ŀ ŀت Ż ׀괳, ׯ; ; ; À ; À . 17. ̫ ̫, ź; ̫ґ ח ŀ ت ʹ, Ѵ 퐢 Ƒ  ƙ .

’ G IAy DBs AB XA Bܹ vA. FA A G IAyB v, Et Cg D~v.

AB v

A UB A K DjVDA KB BAU CUA~ s. AÒBU K~yfUB ZVܐ. K~yfU CgU UAxvVܐ. V ZUA 6:43-45 N DUAxBs A.

ZUA 6:43-45

43. , . 44. ƿ; ê ݛ Ꙏր, Ϥ ̑ݛ Ꙏր. 45. ϰ ӹ Ҁ ; ґ ϰ ґ Ϲ ґ ϰƴ ב .

EDAA , DAA gDUAgZX, GB ClgX CUA~v VA. E Ds B Z CUAB CCv jAʒB UAxvVܐ.

DA 3:10-18

10. :  ր; 11. ր; ׀ ր; 12. ґ ް, ˙ э; ˎ ր,  ր. 13. э 降 ̰, ڍ פˎэ; э急 Ż ϙ; 14. э ב 鹱ϙ; 15. э ֍ ̴퐴 ͙; 16. ѿ э ލϙ; 17. ހ э Ƒϙэ; 18. э 晐 򺑍 ׺ր, ϙ.

G gfU, DBs A Ay D K AB GAUB UAxv Vܐ.

GDj V CgA gDUA, KgDij lgBZX DAU EĐ FA, EDA 15, gBU AAxt Dg E岎 CA, AZY, A AxBsZ Xݒ Dg EU G.

AZDUA 1:26

26. , ϰƴ פ, ׺נ ׺ ٫ϙ.

AZDUA 2:5-7

5. , 曍; ҍ ʹ ؟ב ב㑍, ώэ晐 בź ̑ƴ ͙э㑍 ͹ րƑ? 6. ʹ̙̀ źэ. בב э? эב ƑƑ晐 򺑍 э? 7. 晐 ͙ эב э?

AZDUA 3:5-9

5. , ב Ϲ Ƒ . ϛ, Ơ Ͽ ب! 6. Ͽ, 鹰 ҍ; À כ ב ̴࢜ 鿺, ̴ 洱ب鰑, ̍ 洰鰑 ϙ! 7. ذ ύ, ׍, Ż̑, ב 󹳙 ׍ ״ , ï. 8. ; ґ ڙב 鹰ϙ. 9. ב ׀ ; .

AZDUA 4:11-12

11. , ϙ ̑˿ ϛ; ̑˿ , ̀ 鿺 Ƒƿ ̑˿ Ƒƿ 鿺; Ƒƿ 鿺בƑ, Ƒƿ ˎ ̑, ƑƑƑϿ. 12. Ƒƿ ̫ Ǩ , ̪ ޙ ; ׀ 鿺 Ƒ?

1 D 3:10

10. ׀ Ż, ׯϙ ґ , ҙ,

G Dʍ AZVfU G, D EBs I~BA JѸZUAU, jA AB IBsUAU GB VA KB UAyVDA. A DjB BʒD A AZU vVDA. I֒ BA, A DjVܐ.

C

UAfU GD gA ˍAU Ds C Eݸ xt. FA, C DBZ BUAͷ v vVܐ. G BUAٷ h yAD. E A UBB Vܐ. UU CZUt Lv DA, gB BU IAgfUZX EBб vAU. fU EfUU Bи CUABUUB BUs s gB BUZUAU, CfU LCvZUxs.

LgAA 1:15

15. ʹ, ت 陎; Ƒ ź ; ̴ 鹱ϙ.

U֒ ZUg

fUB KUA gfU ķ Klg, WձtAUB ZX EBZUͷ GDZX AAyB ʍA gZU DAV UAfUBZ UAxsͷ, D, ZUhUBֻ, ZU gfUBֻ vA.

CA ZUgⷔ, DBs fU N CUABU DAAU G Vܐ. K~yAU 22 EUA, DAA AAA AAZ, GDB gZX t DĸAB EBВ E gʷ, D U֒ ZUhUB KA U~DyAZXVA KB UAxvVܐ. D, DĸA UB N UB ķ Dg D~tAU G. DBs A U֒ ZUg CsAǍ |, ABAX. A K~yfUB C׹vʐ, DʍAZVfUB AU ˸AZVA ~|ʐ, GA A~t I D gBU D DUAt CUABDAAU I֐.

CAA, BʏU CUA~s IU, A UBB , DBs A Ayf UB AZX, A I~sA, A DUAxAvUA Bܫ. A K CgAıvVʿs, V BĹvA Cg, AU C AB, E ~yfU |AX. C gZUfUBֻ, C ABUBֻ vCA | DʍAU Bs Cgxs UAfUٷ FX.

D 6:7

7. ź,  ٯ בѴ ҿɛ; э, ל э.

FfU ZUB, BָAxv EfUfUǷ, CA sUǷ Yxt, EUZX CAA V LZ CUAٲA gfV, DBs AB zD fXʍX gAX.

UA EĐ gUA, FAB Asv As, XݱAU A A A DAB, A UBB ʐ FX. EBU AʒB IyʍX DBB UAxvʍAU GB. EB FAB GsfUB DAʍAU ZUg IBZU xs, FDA ķ BDߍ FX.

mA UABĹ GDjB gfVɔ DBs AB zD fXʍAX. I~BA GDj V LAxt I D 15:9, ߷ AX 7:7 gfU

Bs UBUB IDgf UAU DA, yA KZX FAB (VDZX - CAӍ) CgVAU.

DZX I GBZ CUAv K Cg CUA~s jDg GBgC CgAıv EB, DAUX DABZ Xݒ A IDg, EĐ KAٷ U KA K CgAʐ D K DʍAZVfU EBǷ EBB. E DʍAU CUAvZUsB. GB B EtBsAU CUA~s K~yfU. EB FZXB E. EBU AB, |AU I֐. EB A N B JZUvB ˾ K I~sAZUB. EB ND C D xsB, òAB BZ Vܐ. E xs ӲZXĒB ⫎ IJAUͷ Wձt ʲAUͷ EBs MZV CUA~v ʐ FX. (cf. EDA 2:38 ߷ 7:21).

AAy ~Av

h UBU EB, E CgA tǷ, E DABǷ KòBܸAU GAU Xܷ gAxvVAU. CgA AAU K AÒB B AAU 20Ƿ, ߷ UBU CUAvZUxsDA, B IAU 5Ƿ I֐.

FA G 10 ˬfU CUA~s AAy vv DA KòBܸܐ. G UBUZX Wլt DA CAAU gAǷ A XݱAUͷ N NfBU CUA~v. G AAB Wլt, EB v DA E Bs FB DBs ZX Uxvs CgVܐ. B I WլtB ZU BZVܐ. E ZX Uxvv B DAZVܐ. GB Uxvv X BZX, gxsZX WձtAB GZX.

Bs G iìvxv Aܱs D~v. EĐ Bs CgU sAZX.

gfW 14:1, 53:1

( X) 1 ր ϰƴ ә . э , Ͽ ̀ƍ ˳ώэ; ˎ ր.

CAU 14:7

7. ĥ Í Ҏ; .

CAU 17:12

12. ѿ׀љ, ꠠ ̦ ѿ׳ ב.

CAU 18:6

8. 荑 בѴ ؀Ƒ ϙ, ׍ 㴱 .

CAU 13:20

20. ͙ ב; ĥϙ ב.

DBs AAy mA A Bܫ. DBs AA Wձtv DA EA Vܐ. DBs AAy, UBstZUvDA KòBܸܐ. E lgA EZX.

DBs AAy A Bs EgA GABZX . A UB N EgAfU C X FX. G AAyB D Eʾ mA⒎AD CױvA.

ZXķ DZX sͷ, G AAyX WլtA GZU sͷ, UZ CUA D~v.

(cf. A 20:10, IA 5:14, 1:32; 14:17; 17:12; 10:23; 18:16; 29:11; 13:20; 26:6)

FBy, FAB⻷

FBy xh

AAU 21:17, UBAʐ, ABAʐ gZVZUAU sBB UAxvVܐ. Dg WձtA D gAfU Gvʎ DBB AAy ıX UAyA. N gA, N XrgAxv, AAy EB W GA Cgs tA. GBU UAfUٷ, E FZU W Aͷ A UBB ʐ FX.

FBy FAB⻷

DD FByxvA. E FBy X. LgAA 45:23 N ZUg FX.

LgAA 45:23

23. ݛ Ƒ  򺑍 å, Ƒ 直 Ǩ  Ǫϙ; Ƒ בѴ בϹ 鿺; ׳ րҗ.

D GfX ʾA߷ EB FA t Kͷ EBs FByD KA gAX, KA DUAX E펬AAU GZX Kͷ CgAVA.

UA 6:8

8. ,   شϙ; ƑƤ˳, ̙ , 򺑍 Ƒ ґ  Ѵ 若 .

IAU 5:11

11. Ѵπ ٬ ݛϿƑ; Ѵ À ٬ ݛ׀ Ƒ إ.

AZDUA 5:12

12. , , ב ґ׳, ґ׳, ח鹰 ґ׳ źϛ; 㑍 љ 〰 㗰, Ҁ җ ҙэ.

DBs AÒB Eʾ A C߲D ʾA. EB zD fU YsA (cf. DA 14:11).

D KA BĵBܹǷ, G EBZX yfUA, EBD LZ CUA~v, EZX I~BAU IUB AUAA.

1 GAAZU 19:18

18. ՙ åϙ ݛ֍, ׀ ôƑϙ בˍÀ ݑ ±Ƒ ״ϙ .

D, EDVZUxsʾAU GDj VB C֍A, KA EZX DBs A yfXAU.

ű 2:10

10. Ɵ ב Ҵ ݑπ ݛ Ƒ åź,

DBZ Xݒ Eݸvʐ, EʾA CZ CUAֱxsv, Eʾ A CgɬvUZX CױxtZVܐ (DA 1:19-20). ʾDAV DBs A󸒎, fU Cg DA, DBs AB AU EBZUAxsAU (F 4:26). CV DgDZV BB t A FgAAU ZUxs GAA AAAU BgAܱxv, EB E屭 ND C D A EgAA (DA 17:3). K AUٷ GD DBs AB zD fU tA.