DBs V lgBU

 


 

[002]

 

 

 

 

A FAZX D [002]

 

( 1.1 19940312-19980613)

 

DʍAU GZX D A / K K笍BZ Xݒ XбfU Kӷ. N UAyA, NB FfVĒ D K笍B KC D K笍 / K笍UA BıU / AÒBU LAZYt CAѱCñU CUA~v֐. E AU ˬ ߷ UU ZVʷ Bܫ, Ò B G~stA B, CfUs ZBU B, ߷ UB FAZX ˍA A ZU DAB AU s CgVܐ. G AA Bи ߷ LAxt I N I~BA D ı CABֻ ZU FAZUZ Yt NB EBsAַ UAxvVܐ.

 

 

 

 

Christian Churches of God

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

 

Email: secretary@ccg.org

 

(Copyright 1994, 1998 Wade Cox)

(Tr. 2006)

 

G UxvB K AfUDA, ZUfUDA GA BAU, Kv, GgAU DAVZUA. E C׺xsAֿ C Uʿ, B Uͷ Es DgZUs D~v. EB C߬Us, fUxs UUZUAU K BĻ AfU YsA. XV DDUA A, UxvBUǷ, ˲gfUǷ, B A GByZUsA.

 

 

This paper is available from the World Wide Web page:
http://www.logon.org and http://www.ccg.org

 

A FAZX D [002]

 

 


DëCv ߷ AA Vʒʷ K EBZUvBU A EtBsA ˒AgfU A FZX D Gɭ Z CUAٍ DBZX GӒ CgVܐ. DB K笐 N FDAgB gB EBX ~vl CgVܐ. E FDAgB gB gfWfUǷ Vݱs vVܐ, ߷ XU Wӷ XݱsvVܐ, ߷ D hAg ߷ U FDAgB gB Cױv jDg 4:1 5:14 B ʿZUvVܐ. G FDAgB gB GDj VBʻ FxvZXxtAUͷ ߷ A FgAAUͷ DgÒ (K. 8:1-2 ) z ߷ g B DAV UÒB FAZVܐ (C 4:8-11).

 

C. 4:8-11 8. அந்த நான்கு ஜீவன்களிலும் ஒவ்வொன்று அவ்வாறு சிறகுகளுள்ளவைகளும், சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்களால் நிறைந்தவைகளு மாயிருந்தன அவைகள்: இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லிக்கொண்டிருந்தன. 9. மேலும், சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருந்து, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறவருக்கு அந்த ஜீவன்கள், மகிமையையும் கனத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்தும்போது, 10. இருபத்து நான்கு மூப்பர்களும் சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறவரைத் தொழுதுகொண்டு, தங்கள் கிரீடங்களைச் சிங்காசனத்திற்குமுன்பாக வைத்து: 11. கர்த்தாவே, தேவரீர், மகிமையையும் கனத்தையும் வல்லமையையும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறதற்குப் பாத்திரராயிருக்கிறீர், நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர், உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப் பட்டவைகளுமாயிருக்கிறது என்றார்கள்.

 

DZX zBs Cgʎ, Cgʎ NCA FgAUٷ Źv ѹ DZCU KAʐ N EZU GZU D~t DA, V B EגA (K 8:3) gB DAV UÒ hfUAg⒎ ZX UDAv Ys hfUAg⒎ D ZVA K Cױv jDgg 4:8-11 XݱvVܐ. FVǷ EUBs VsfU gB DAV UÒB gUĒB htʿ IJAU Wձtl CgVܐ. E A GDj V ߷ FDAgB gB DAV Us.

 

I⍲A D, AAV D

 

DD G ߷ VU jAg ZBU AZX ķ (K~ A1) , G rg AA CU B D FX. E gB, AB, B ߷ EBU ABܻ ht AfXV (F. 1:1, CDU 9:6, gf 124:8, LgA 40:26, 28, 44:24, E 14:15, 17: 24, 254:8, LgA 40:26, 28, 44:24, E 14:15, 17: 24, 25, C 14:7). E OD gAAB (1 D 6:16). E D ߷ V D ߷ AͲAA (DA 20:17). E A Uͷ I⍲A D (F 14:18, K~ 24:16, IA 32:8, AX 5:7) ߷ N I~B D (DA 17:3, 1DA 5:20).

 

GDj A XA

 

GDj gA DBs j g htZX D߲A (protokos) (CUA 1:15) G CUA~v DBs htZX FAZVܐ (arche) (C 3:14). E D XA ND ܱ (monogene) ( 3:17, DA 1:18, 1DA 4:9). j F˹A Uñ U㲿As ܫA (Z 1:26-35). E A V EĐ DhA ( 16:16, DA 1:41), Ds GxgU AUͷ xAUͷ E屬xsA ( 14:33, DA 8:42, KD 1:7, 2:14).

 

A AB FAZVDA K笍 Z CUAٍ Ys G~v EBsAfUDAv Dgë D Bs Gɭ Z CUAٍ DAv DëCvZX B EtBsB IAZXVܐ. E G~v EBsAfU:-

 

OͦA (A 20:8, 10, 11, IA 5:12) O AA ZX B j Cg DZX GBsD I EBsAַ (A 31:12-14), ߷

 

UA UA N EBsAַ EĐ BAX EAʐ, AAU 13:9, 16 , UAA, ױA EB Dgñ Us gxs EBsAַ (IA 6:8) ߷ E GDB xs EBsAֵAX (IA 6:10). E LAxt, VZX GZX AZX vVܐ (DA 9:6, 11:25-26).

 

O A ߷ UA, FV G gxs EBsAfU, XݱAU ZVU ѬAvUZX KAU AUAZU xssxtZVܐ (IA 11:16). G EBsAfU A UsA DëCvZUxsU BU ߷ Cݹ BU ߷ mAADAv UBsh AxU Cױv jDg 7:3 I 144,000 EtBs BB IAZXVܐ.

 

D gxs Eʿ GɯU Xy t DA Vܐ.

 

D gxs Eʿ G U Xy t DAVܐ

 

D gxs D GɯU CgVܐ ߷ GAAU E D AD AA DA gAUAĵ Vܐ. tA XyfU Bʸ EtBsA UA֒ GZVܐ.

AX 10:18- V CgAVA: KB K CgAAD. D N ˾ NBD. D Xy NCAB ⫎ AU sl CgVܐ (DA. 2:4). D GɬA A߱sA UyAX. AA A⒎ DgBU Eʿ GɯU fX CVܐ. FUD EBU CU Gɯ ߷ Xy I~BAU Vܐ. G ѸAU V D߷, G߷ ߷ K߷ (aionas) AAʾAU GZVA (K. 13:8). DëCv, ˸ jAʒZX fXUAX CAxv (2 D 1:4), ˸ FgAʒ fUAU ʫ, DDsZV EAʐ UssZ YsA (aparabaton) EĐ KCBZX AAAX (aiona) (K 7:24). V IJA Ds DgV UZX ߵt GxhZU ʾAZVA (A VDZU-FfV ʿUZVBs KӍxs K 7:25B AZUͷ). FA E FAX N CAAUDA EĐ UxsBֹ It I Us E.

DB FA

F B ߷ DëCv ZUA A EBsAַ ߷ ZBUA GDj V I Wձtl gCʍAX. AAU I DB A K LDAB FAZUB (A. 34:14, IA. 11:16) GAt A EZUxv vDA (IA 30:17-18. 34:14, IA 11:16) GAt A EZUxv vDA (IA 30:17-18. D UxsBB GAAUZ CUAvA.

AAU 20:2 2. உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்படப் பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே.

GfDU AU I DAܲA N Gs I EvA EĐ A ZCUA~s DAV AAV D EUA GA DAܲAX. (G LDA ݸ A ˬfUZX LDAB DA DëCv (K~ 1) K AU AZUͷ).

A Bs DAV Us Bs GDAv Bs FADAv EZYë DgZU D~v, IAyAU ZX GZX CA, ߷ GX AAU ZX LZUAĒ Bs U U CUD BZX t AB AB A. AÒB CgAı DAA B EUAU CAA (IA. 11:13-15). FA ZX IstZBU GUVܐ EfDU E Bs gxsfUB Bs hBU A ߷ Bs GfU EBUB Kӎ IA. Bs NCA GɯUǷ EBs gxsfUB Bʱ IJAU EB FA, E Bs D A Eʿ fUA GDA (K 8:10-13).

A Bs DAV Us 笍AU FAZU GZVDA (IA 26:10, 1 gA 1:3, 15:25). FA G D O CZX CABU IʾA ߷ EB UDAv NfX BܸAU gAZXV܍A EĐ, D XAAV GDj VB DAU Iߎ vV܍A? E BsA EӒAU GB K笍AX!

V gAA IJAU ⫎ DgAZUxsA ߷ G BAU gAA FAVܐ. gAAA E UAB t C, h EĐ E UAA DA Clg CUA~v ߷ G VU DAAX, G BAU LDAU N EĐ DU AAV DZX Wձtl CgVܐ.

K~yAU 24:17 V AZDUA G CױsZYt xgAU V GZU D~v. GtAU DADg UfU Xݱsxv N EUAB v C׸AU EAʐ DA 38:7- G VU t EZUvʍAU Xݱsxv֐, N LDA, AZDUA ߷ A̎dz ZUAU Vܐ (C 22:16).

GDj VAAU A Eݫ G LDA G VU EUAB v C׸AU G FUB. E ʿBgB gAAA LgAA 14:12 ߷ KDgZV 28:2-10 tZU xv֐.

gfW 45:7 GD LDAAU V EDU ~yxsA ߷ Eʿ GByAU GZVUZX EĐ gUAZUZX DAU EDU ~yxsA. FVǷ VA EUAB v C׹ BĹ I~B GB ߷ Eʿ G~sA BU xv G UsBUB DCUAֲAxsA. E ʿBg ߷ UsBUٷ DëCv IJAU VDAv VvVܐ, E Eʿ GɯUB fU GfU EUAB v C׸AU VVA. (CAӐ t vC׸AU 2 D 1:19 CAѱCZUvVܐ). Dë CvZUvVUZX Cױ v jDg 2:28 G BB VëZU AZXZ CUAvZUvVܐ.

gAA, EUAB vC׸AU, DA DB EĐ LgAA 14:12 ZX CgAıxv AAV DB DAxtZX EBZVܐ. E DD Lͷ EĐ EBs hfUAgB IÒͷ, D vCUZX DAU, N Us hfUAg⵷ EĐ LDA FDAgB gBUZX h CgUA.

G FDAgB gBA LDA EĐ gfW 82:1 Xݱsxv DU D gBAAX. GA CADU i, DAA i, gfW 82:1B DA EĐ E DëCvZU xsUB Ys DgÒ֍AU Xݱsxv֐, Cxv CgAıDAA EBUB VU K笎 Xݱ UBZ UVܐ (Against Heresies, Bk 3 ch 6, ANF, Vol.1, p.419).

EfDU CZX CABU D XAU DA 1:6, 2:1, 38:7, gfW 86:8-10, 95:3, 96:4, 135:5, D KDA EĐ gʿ XAU K EݵU GZVAU (gADA K D gfWfU E F ߷ EÒfUٷ, EɬA Gķ, K A, Z 72-24 B Ys AZUͷ.) DA 8:14 ZU DëCvA AA AfU DgBUB D XAUAU Ys DgZVܐ.

DA 8:14 14. மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ, அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள்.

FUD Vͷ DëCvZUxs D XAUٷ j F˹ IJAU DDAv NAXVAU. EU N FA ÒU Żߒ Iy E. Us N Ft UAyAU A EUB N C IB K IyZ CUAVDAA? GB. G Òʒ CAB B ߷ V DʍAU Xݱ t D XA K߷ E IU E펬A ʫ GB KB CvVܐ.

D XAU D UAU 펾v CgAA, V G X DgZU xtAU Ys E IBZ CUA~sAvʐ Eh. EDA 7:35-39 iA DADgs Dh ߷ G VD UA 4:14 B D B DAͷ V GDjBZ Ys DAͷ NvVA. A Ys D UB DA DA ( 22:30) O IBʱDA EĐ GgDUDA ZUA 20 V gU IBA FDA (DA 8:17, UA 3:29, 3:7, K 1:14, 6:17, 11:9, AZ 2:5, 1D 3:7).

Bи LAxt DhAB CDUA AU EBsAַ UAxv KDAAU CëCv (K~ 1) ߷ CDUA (K~ 24) AU EsfV I֐, (UsA EĐ KDA GfDU DʑAU GBZYs A 3:4-6 AZUA).

gfW 89:6-8 EfDU ㍲A UZX gfU I֍AU UAxvVܐ (qedosim EĐ qadoshim U U Ys) ߷ G X FA Iٷ ߷ ܵA FV G~v gfUBֻ UAxvVܐ.

EfDU A~t XU FA KCA gDU GB the DSS, the Pseudepigrapha, the Ugaritic and Nag Hammadi) E DBA DU EĐ DB KDA DB DA EX gfUAU Z CUAֱ vVܐ.

B (tsedek) ߷ DB FVB KC ND AÒBAX. EBU ND EÒ CAA Z CUAֱvVܐ. FUD DB ⫎A B ݸ BĸA ICӍ DëCv ZXVܐ.

gAA A⒎ Bs ߍ AʒA CDܱ xs. EAʐ DAV A DA EĐ EX ggA AZU AZVܐ, E ZVU ѬAv (EĐ 1gA 15:23 Xݱsxs DA N k㸷). gAA B I⍲A EĐ AAV DDAv ggAZU AZVܐ. ߷ N BU AÒA, V, B DDAv ggAZU AZU B, Eʿ X Wլtl CgVA (DA. 4:34).

ű 2:6-9 6. அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும், தேவனுக்குச் சமமாயிருப்பதைக் கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல், 7. தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி, அடிமையின் ரூபமெடுத்து, மனுஷர் சாயலானார். 8. அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு, மரணபரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரணபரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி, தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார். 9. ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி,

FUD D Wլt IJAU VB IÒVA UAy E DDAv ggA BB DsB ߷ DB Aʐ LDAAU ˹ ZU AZUB ߷ bene ebhim I~BAU CgAZVܐ.

ZUA 10:18 gAA Bı DA A⒎ VBZ U~Ds K V CgAVA. gAA CA fV UB EĐ A A⒎ xgfUB GZVA (C 12:4). G Uٷ gAADAv IU ֱxs (C 12:9).

G AAZX Cױv Dg 8:10 Xݱsxv AAZX EBsAַ EAʐ A N xg Ӎ IJAU ht CAfV AAZUvʎ AZUtZUv UAyAU CvVܐ.

gAA VB BU DgAZU h CgA, AʍAU, D 4:3, 4:6 ߷ ZUA 4:3 V D XAAU gAA XݱvVA. E gAjU Ys VB D XAAU D 8:29, ZUA 4:41, ߷ AX 3:11 XݱvVA. gAA VB D XAAU Eʿ BB Cױv, EAʐ D UZX EB UAxs UxsBֹvA K gaW 91:11-12 D CUAv AZV EBs BB DgA Cv h CgVܐ. UAA I UCA IBX UAZXt KB ZVxv KA DBUǷ KB DgÒ CUA~sA. FUD, DʍAUB A CA۬v BU IJAU, gAA V AZBUB KvZU h CgA.

NCA DgABUǷ, D V WլtB GUhA CUAvD EBs DAZU, E AU DʍAU U IBsv. gAA VlB B FAZUl Cgt hA. B zZ CUA~sA, IU gU AfUBֻ EBU VBB VZX ʍAU AZXZ CUAvA. V IU D EBs EUAB AʍX gA sAǷ A Eʐ E EUA I KB XݱsB. AAU V GAAU EZVA.

......I DAV UÒBı zZ CUA~v, E NZDU FAB CgAAU K KӎZUD KA.

V gAAs gAA VB zZ CUAٷt V CgAA AAU EB gxsDAv XݱvVA. V KCA BĹǷ Bs JѸ DA B DAU IBZ CUA~sAsB. E DBs XA KD E YAA. G UAyAU A E DgABZXxv Gs CUAvZU ssA. D 27:43 Xݱxvֱt:

E UsD ZBUZ CUA~sA. D CgAA, A DBs XA, FUD EZX D~vAA, D GCAӐ GB xUxv.

GfDU gfW 22:1 V DʍAU AÒBU BD EVA:

K DD, K DD, L KBZ BUxu?

V CAU BA UsAU UB. E ı CA fUAU K~y DA EAʐ E Bܹxst, N gg I, tA BĹ fV gAAX.

G ZVAU E V CUABUA 1 DAA 4:1-2 Xݱs xv֐. 1DAA 4:1-2 I~BA BA X G-h G VBs FAfUBZ CUA~v ~v IAZUxsAX (ch.16:8, ANF, Vol:1, fn p.443)

K FU DA I~sABU K DgA EݻfU: Ag ʫ GDj VB EZBU~|V K F˻ DA I~sAZVܐ. Ag ʫ GDj VB EZBU ~yA K F˻ DA I~sA E. E V F ED.

ʾA mA CgAVA (VII, 32, p.381) E XA GDj VB EBs Cʒʒ KvZU CUA~vU IJAU UfUvvVܐ.

ZUA 22:70 Ys DBs XAA? K EU KDA CgAAU.

EX E, fU CgAVܬtD A E K EגA.

 

E DBs XAAU BU EݸvVA.

 

-        D 27:54 EU CAUD G DBs XA KAU.

-        AX 1:1 jDgA GDj VB DBs XA K t֐.

-        ZUA 1:35 j F˹A ZUvʐ DBs XA Kⱬv K Xݱsxv֐.

-        V DBs XA KB Z CUAʐ Uss ʫ CױvAX.

D 16:16-17 16. சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக: நீர் ஜீவனுள்தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான். 17. இயேசு அவனை நோக்கி: யோனாவின் குமாரனகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான்; மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார்.

D 11:27 Ys GtAU XݱvVܐ.

gUĵ K AA KZX NZCUAvZU xtZVܐ, A ˾ DCA XAB EݸA; XA, XA EZX EB Cױvl hAZVADA E ˾, DCA AB EݸA.

FUD A 㦬Us EBUB Cױv ߷ EUB Vs CUAv E AB EUZX Cױv VA.

EfDU D N ߷ DBA K笍X K gDU GB. CAU 30:4-5 D CB EZX N XA GZVA KB UAxvVܐ.

-        A⒐ZX LݹfV A?

-        UABܒ BUtU EsZV A?

-        ~{UB 펾D Uxt A?

-        KBUBCA A A?

-        EBs A ߷ EBs XABs A K? EB EADA?

-        DBs (KDAA) g CA ssxs BU. B EytZ CUAV UZX E DUsUA.

-        EBs gfUDAv NBܻ YxsAD, YxtA E IBZ Ut CUAA, CAAA.

 

DʍAU EBA ZXVܐ ߷ CAsë DUUZX D A DAU CUAvZU vVܐ ߷ EZX N XA IA KB AZVǷ G ı CAA A ߷ XAZX UBU EA K笐 CAU CZVܐ. DǷ LAxt A A FAX ZV CA KB CAU XݱvVܐ. V DAA 4:21 gAA C~zs G BĹǷ (gAA) EĐ KgDijǷ A, KfX ABʒ CAӐZ CUAٷ UAķ K KlgZVA. FA E DAA 4:23- G CAU CgAVA.

 

-        I~BA CAӐ CUA VU AB FDAv, I~BDAv CAӐZ CUAf UAķ , E GCAӐ ʫZVܐ. B CAӐ CUAV U Gt xsUAZ Xt AA VA.

 

V GfDU B E ABD FAZX CAAU UAxvVA. FUD A DAA 3:14 gñA AA DADgA IÒxs DA ZXA IÒ xsA FUD N B ݸ BĹ IÒxs VB FA g ByA KB Iߎ vVܐ. hBʹ EBܸ vʎ UAyA ZX VBsZXDA EDAU ߍAU I܎v V FAZU CAAU ʍUAU E. I~BD G ߍAU BĹ VU V gB ߷ gA GB FA IߎvVܐ. GBUA sB I~BD ZVU ѬAv.

 

j F

Òʒ j F˸A sv DʍBĹ Aʐ K Iߎ vvVܐ. E .

(VU jAg Z BU AZXU Xݱs xv֐, K~ L1) pp. 1-4).

 

j F˸A (E 2:4) D B gA E DëCvZUvVUZX V A CUAvZUv K AZXZCUAvZUxv֐ (DA.16:7). G N FA D B t. G IJAU A ˸ jAʒ fXUAVDA (2D.1:4), j F˸A ܱxv (E. 9:17. K.5:18) ߷ G CUA~v KA D XAUٷ (DA 38:7, DA.8:14, 1DA 3:1-2) ߷ VDAv Is IBAUٷ FVDA (DA.8:17, UA 3:29, 3:7; K 1:14; 6:17, 11:9, AZ 2:5 1 D 3:7). GB DUxUZX (ZUA 11:9-13) ߷ WձtVUZX D UxsBUB Bʒ E Ag CgVUZX (1DA 3:24 E 5:32) DA fUvVܐ. j F˸A D JѸUB I~B ABZX Ѧs CgʍX N FAZVܐ (DA 14:16,17,26). j FZX gAxhA UZU B EZVܐ (E 1:8). 1 CUA 12:7-11 KӍxv֬t ʾfUB VëZVܐ ߷ UA 5:22-23 Xݱxv֬t UUB EA CUAvZUvVܐ (DA 3:34 RSV, DA 12:6). G UAyAU A D GߎAU KAǷ KAAU VA (1 CUA 15:28, KD 4:6)

 

j F mAA⒎ E 篷 GfXVܐ. F˸A N B DsAU V IJAU GZUvVA (K. 7:25).

 

F˹ UA N ZX mAA⒎ DA EZUvVܐ K DA 8.23 AZVDA. E g x ʍX D A jUA sB KB CAU AZVDA..

 

FUD A ͷ ZVDA FA GDj Vɠ DA߷ F˹ D VB Dg B CAsë DA. j F˸A g F (1DA 4:6, 5:6) ߷ KAǷ I~BB Djʎ A BĸAV VZX KADĻ VUAZ VDA (KD.4:15) j F˸A D F˸AX (DA 8:14) ߷ ZBU F (2 CUA 4:13) E KABܻ FA ߷ KABܻ EݫZVܐ (1CUA.2:10-11, 12:3ff).

 

FtA, j F˸A ߷ NA D 㱬xs DAܒ F˸ FA G IJAU A KDAAU VDA K笎 EÒAX. F˸A Ds BU ߷ NCA I CA Z CUAٍB EZVܐ. 퍾AUͷ KDA EĐ mA ʾAU GDj V IJAU Dʎķ (gf.45:6-7, K 1:8-9) V ZX Il Cgͷ, DAZUͷ, B FZUͷ ߷ D BB h Cgͷ gAZVܐ. F˸A OCA ZX D yB CZX AÒBBZ CUAv E 1 CUA 12:7-11 CUAvZUxs KBZ XZDUAxt g IUAB Vܐ.

 

Exh CgxsADA EĐ gⱬvxsADA (KD 4:30) E F˸AB l CgZYv (1 Cg.5:19) ߷ GtAU IxDhZU gA BU 㦬 CABī v.

 

UA 5:22t j F˹ U EAX. FtA, A NBCA DhZUAt j F˹ CױAv GB K笍AX.

 

ű 3:3 Xݱxst F˸A K笐 A FAZX DDAX. FUD E DAUͷ FAZX CAAUͷ FU tA FtA AAV DDAv ggAU tA. G VZX EUAZX gZ. FUD A⒎Ƿ ߷ Ƿ I AAU (KD.3:15) E A (LgA 9:6). V X IJAU AAU VA.

 

KA BUA AAUZX EĐ ZXvZX AA V D AUAyAXʎ UAyAU A AAV DZX AU fUA txv, EB FAZVDA (KD.3:14-15).

 

V EgA DBs j¬, g htZX D߲A. EZX gUĵ htZUxs, DAU BUٷ DAUBU AV UAyvVBUٷ UAy sABUٲA gU Uٷ, hfUAgf UAǷ, UÒf UAǷ, BfUAǷ, EUAfUAǷ, gUĵ EBZ CUA~v EZCU߷ htZU xs. E KAX g, KA EZX BħVܐ (CUA 1:16-17). FA D A EB I~v~zA ߷ htU Cױsl Cgͷ ߷ VZX KA IAͷ CgA. FⱬtA V K IyǷ D GB, AAV DD D ߷ E ND CUA (1DA 6:16) EѸA B BĒ CױvV AA.

 

DʍAU AAU Us V AAUͷ UsAUͷ vVܐ (DA 15:6, 2 CUA 1:3, 11:31, KD 1:3,17, CUADA 1:3, K 1:1ff, 1D 1:3, 2 DA 3, C 1:1, 6, 15:3 IJAU). V AZBUB, BB ߷ EUAB AAV Us UxsBֹ IJAU CA (DA 10:17-18).

 

V hB Etxs UsDAv, EAʐ AAU DAv Wլtl CgA (. 21:31, 26:39, AX 14:36, DA 3:16, 4:34). Us DëCvZUxs VB CUAvA ߷ Us VDAv C (DA 14:28) ߷ KABܻ s hܫ (DA 10:29). FUD Us ND DA XAB E IJAU A AӷtAU GUX E屭A (1DA 4:9). Us A VB VBvZVA ߷ DB vVA (DA 8:54), Us VB s hܫʾAU GZVA (DA 14:28).

 

Us UB jfU EĐ BB DA E CA jfUvʐ DAͷ DAjA 5:2 UZUA U E GDB A ߷ gZ A UAyAU Dg ~|Vܐ (IA. 32:4) (maimanedes Guides of the perplexed, Univ. of chicago press, 1965, Ch.16, pp 42ff- B AZUͷ) Us GD UB, EU xA (IA.32:15), EUB jZX UB (IA.32:18, 28-31). Us UB, gAUAĵ UB KB 1 gAD 2:2 UAxvVܐ. G UBĹ A KABܻ jAg F UA gUAU IAZUvV܍ (LgA 51:1-2). DhAA G UBĹ A (A 2:34, 45) IU gAAB EsZU IAZUxsA. VA UxsDAX gB E펬AAU Us UBĻ EtBsAUͷ ( 16:18) ߷ E AD GBֱAͷ GA. DhAA Us Fĸ BB BZU, E IJAU A DA EĐ jX j, j F˹ ~sUgABĸAU DëCvA. Fĸ UxU Aͷ UsAV UBĹ Cxsxv, VB DA, ߷ Vs CUAvZUxv FZX UB (1CUA 10:4) Eʲ UB ߷ (DA 9:33) ʍUA UB FV IAZUvVܐ.

 

Us KADǷ, KA D GZXtAU V FĸB AZVA (KD. 4:6). Us Vs KA DǷ KA DǷ GZXtAU (panta en pasin CUADA 3:11) KABܻ E AfU WAZVA (1 CUA 15:27) gB KAǷ BĸAU EB CUAv EAʐ Eʿ g, EBs B A KABܻ KA DǷ ܱVܐ (KD. 1:22-23). Us KABܻ E A Wձv DA, DD gUĒǷ gUĵA V A WլvX CAU GZVܐ (1CUA.15:27).

 

V KABܻ CǷ DA V AD Us IxxsʾAU KABܻ V WAU Bʒ Us KAǷ KABܻAZU CgVA (panta en pasin 1 CUA 15:28 RSV B DA E). FUD DxDsA CUABU CAs U VBʻ UsBֻ ʒ DgZU AÒ DʍAUB ~vVܐ. V Us Đ Ag Us UxsBֹt IxUAëA (K 1:3, 8:1, 10:12, 12:2, 1D 3:22) ߷ Us hfUAgB EDAv Vë VZX CUAvZUxs hfUAg VDAv DëCvZU vVU VëZ CUAAU (C 3:21) EAʐ D hfUAg (gf.45:6-7, K 1:8) E Us IfU hfUAg I hfUAg O UsD K CAѱCZUxv֐ (fn to annotated RSV B AZUͷ).

 

Us, E屭, E屬xs B s hܫ (DA.13:16), JѸ DB s hܫ (DA.15:20).

 

ZX AD N htA ŸAXʍAU K~yvʐ yA E. Gtxs stZBUA, AAU AÒA CUAB EĐ ʒ IA, IfU N fX. FUD, DABU ICӍB ߍZ Vܐ DgAU 1 CUA 15 .

 

GAAU hB EB܍ ߷ ICӍ DBA lg ߷ BA␲AX. ICӍA EBıDA UAzZBUAU CAѱCZUxs gB Ixvs D~v GBC EfDU xA GZUA ߷ ʫZCUA~tZX Bͷ GZUA. UsZUAUͷ ߷ AAU GZV Bs UsZUAUͷ V ZCU AAAXʐ (DA.20:17). I~B ߷ X UAxvVܐ. V UsAX EB EBs ߷ BA Us BĹ gA j F˹ GfX IJAUͷ VBsUU Cܐ. FUD XAʒ CUABUA mAA⒎ I~B ߷ BAX.

 

EfDU, KtAAǷ, N I~B Us KDAA ߷ KA KDA EBs h t ߷ Eʿ EUA Wլt CױvVܐ. KA BUٷ ߷ hfUAgfUٷ A⒎Ƿ Ƿ GDj V IJAU Ixxv CUA~v ʾxv G ht UxsBֹ IJAU, Uͷ I⍲A Us N A A FAZU UAyAU GZVA.

 

UAB CAsë OͦA ߷ j AxU CױBsA EBsAfU DA I A FAAA DBB Cg K B. GDA G gB, EĐ G UAU K gB, ʒB Cv֐ EĐ vZUDAv Uss Vxs CZXVܐ ߷ I⍲A UsAU GZX AAV Us FxhB gA vVܐ, G LUD Iܐ ߷ FZX I֐. G Uݱ X Eë EB lg ʍX DAX DD, IfUB ED DAD EBZUv ʿBg ~z GZX, fU E BBZX XZ CUA ZU Cg D~v ߷ fUۍAD F˹D U. fU GCAӐ A G ʿBgB g G AU U.

 

fU I⍲A DB XAAV GDj V Źv IJAU FAZU EBZUxvDA. OͦAٷ ߷ UAͷ FA EBsAfU. EBU IfU jAg UAyfUAU y B. Us N A A htZUxs B EB FAfU.

 

~AsA ʒ BB

 

ʲA Us BUBZ CUA~v DAV KBB GDADDg-B v ߷ DxDsA CAsï CUABU KBB EhA EAʐ DAܒ, ht gAAg DAܒB CUA~v Cgɬs hZVܐ.

 

GDADDgh XA GߎAU UDAZU CUABU I GByVܐ. G B AgDsA ߷ CUA DADA 11 gfUfU CZUxs CAAVܐ. G EBA LUA Ej ߷ DgDUDg Iߎ CAU tAVܐ. Iߎ CAѹ Us B Ƿ DAVܐ FA UUsB K笐 LUA Eh ߷ DgDUDg ZU tA YAX. G gA펾 ѹ EgxvAU FfWĒ Cg CUAvZUxsv֐. GDADg ߷ Nh U XU Cױvxv gABUB s hZV܍. Us B ʒ GDA DgBg N N˸BDAV ߷ DxDsA CUABU CAsï XUB v DBZX hZVܐ.

 

h fU Us N h YvA DA DAZXUB EaDU EݵUv ~AsA BB Xܒ vZU h CgVܐ, EB E E ʐ DAA K E˒ FAZVAU. DAU ߷ VAU G X ߱ BAU E U CAsëBĠ ZVܐ. E EÒA. D rg gA gZ (EĐ rg gA FA K CgAıvʐ yAU DB 㒍B ZXVܐ ߷ DBs XA K  ZVܐ FA XA DAܒB GDAh K~yX xv ַ vVܐ. G N AÒB BָAxv, G GxgUZX KCA lg CUAvB. BU, XA lg ߒvVܐ, E CUABU ZU tAt UxsBֹ JZU xsA N.

 

KB ˾ Cʷ GZUZ YsA.

 

GfX ı CAA KDUAA KDA (KDUAA IfU KDA) gfW 45:7-8 EBsAַ UAxsxv֬t EAʐ KDA GD KDAB EDVZVA. N gfU (gf 89:7) IJAU KDA, AAV D K BZX, KDA B IÒʎ ķ, A UBB VDA. G Aʷ A gAAA KDA gfU L K IBZ CUA~sAvVA (KDg.28:2).

 

ʒ CUABUA A BĹ CAs O E Bxv O IAy UÒ gAZVܐ.

 

EBU:

D BĸAU Xݱsv E KDA G~v ıCAU xv KDAA DB GA CgVܐ ߷ ıCAU gfUB ױUBֻ DgZVܐ (A 7:9ff).

 

E G~v ıCAU (߷ F) I~BD ZU GA EĐ B IAӷ CAU NfUAU ʿZUZUB.

 

V EʍAAZX BĹ CױvB KDUAA UBֱ DA E.

 

Vͷ ߷ gAA xv A G~v UAB vCU (DA 38:7) LgA 14:12, C 2:28, 22:16B AZUͷ).

 

V Us EAʐ Us UsAU GZX ED ѹ ߷ Wձtl CgV Us E (K 1:9) DA D IJAU E屭xs DA (gUA 2:10-11). FUD E IAU 34:14 ߷ D 4:10 DǷ BUUZX ~AsAU FAZUͷ CZUͷ N CAB CgA.

 

V NDDA XA ߷ ND ZUxs Us ߷ XA E (Monogenes theos & uion (DA: 1.18, 3:16; 1DA 4:9, ZUA 7:12, 8:42, 9:38, K 11:17BZ Ys Ns AZUͷ. E KA htZX (CUADA 1:15) DA (prototokos) FUD Us ht F (C 3:14, NIV I֬t E).

 

V EʍA Cױv A FUD E ZX AD UsB DA CZUA. GtxsA Y A ߷ XA A DBB ߷ ICӍ B ߷ ʒB lgAU ZVܐ. G E - V~sA (1DA 2:22, 4:3, 2DA 7).

 

Vͷ Usٷ ND h I~sAU ߷ V A 㱬xs hB EsZVZ CUAB. E Uss IJAU Wձtl Cgʎ ķ D 21:31, 26:39, AX 14:36 ߷ DAA 3:16, 4:34ZX GsDAv Wձtl CgʍX gAUA ZVܐ.

 

CU Gɯ KCA ߷ VZX KCA Gбv GB KB NZCUAVܐ. AAU G 1 CUA 15 ZUxv jAU ICӍB ZUZYv, ߷ DëCvZ X DʍAU AZXfUBֻ ZUZYv. ʲA Dë CvZUvVʾUZX CUAvZU xs CU GɯU V IJAU Uxs ZX Żߒ AZVܐ.

 

j F˸A UA E t CUAvZUxv DAA 3:34 (RSV) ߷ DA 12:6DAv A߬AsAU GZVܐ.

 

V Aʷ CgZU AxsA K笍AX (CU GɬA K N B KB NZ CUAٷ A UB ߷ KA ED Us, EAʐ V Aʷ Cg AxsA KB Eݫʿs GбB Ò D LB).

 

V UsDAv ND BAU UsDAv E GBy ߷ gU FV U ű 2:6 ߷ 1 DAD 6:16 DAv A߱AsAU GZVܐ. E Us A E KB UAxvVܐ. V ʷ ߷ aioonion AZBU (1DAA 1:2) ߷ E KA I⒎ DǷ VB Ixs, ı CAU CVܐ. Vͷ ߷ DëCvZU xs FV G KD 2:11 (RSV) DAv ND F, EU AZBU ߷ A B KDAB ht ( 2:10-15) Wլt B ˎZVB ZVܐ (DA.5:19-30). AX ɍAD AZBU GZVܐ DA, E XAZX A AZBU GZU CUAvA (DA 5:26), ߷ A A gU IBAUAU AD AZBUZ CUA Us EUAA UxsBֱ C DA.

 

DëCvZUxsU V DBs XA K ED ѹ DBs XAU E, FUD DA 8:17, UA. 3:29, 3:7, KD 1:14, 6:17, 11:9, AZDUA 2:5 ߷ 1 D 3:7B DA gU IBAZX A߱AsAU GZVܐ.

 

g B D g WD ʫ DAv Ag Cg (Codex A. 1 DAD 3:16 GBs CgA DB ʳg Dgë֐. E A GBs CgAUxs KJV BZUxv֐ ߷ NIV UBDAv gDAÒA DgZU xv֐). g B D Ag WD ʫA K笍 Żߒ 1 DAA 1:18 A߱xtZVܐ (߷ DAA 1:14 AgAU ʫ logos (EĐ Memra ߷ BUA XU N I~BAʿ Us V GBs vVܐ (KDAA EĐ DA, E A AAV Us) GDj V Us (DA 17:3, 20:17, 1CUA 8:6, 2 CUA 1:3) EBs C ʾAX (UA 5:5).

 

Us Kt N K笎 DAܒB U AU Z CUA~v. DA (IA 6:4)A GfDU FAvʍX U AA (DAjA, DhA, Us XA (K~ 134) ABб AZUͷ). IAU 6:5 ı CA AA A⒎ D, gfW 45:7 GD VB Us KDAAU EDU CgAU EBsAַ UAxsvVܐ. Us NB Av, DADAgX DBʸA, N ~s UxsB BAU h AZV W WA NB Axt Ag CgVܐ ߷ F˸Aʿ F ߷ D B GBs Cg IJAU (1CUA 2:4-14) V IJAU UgZX Ag CgVܐ (2 CUA 3:3-4).

 

ʲA DADAg DgZUvʍX ZVܐ ߷ I~BD CfUBZ CUA~sAX. G s UAy FVU gAU Z CUAB, F˸UAUͷ GAX (1CUA. 2:8-14).

 

Us DUxUZX DUU

 

Us GDADDgh N IAӬCA, EĐ XA ߷ j FB DA, FBUA G WDлBU sX K gA, DʍAU ʾA I E Uͷ CױBsAA?

-        GDj V Uss CױAv CʍX?

 

Cױv Dg 1:1 CgAVܐ iZVA D~tB UB Bs JѸZUAZXZ UA~ZX CAxv, D GDj VZX N˒, G Bs B E屭, Bs JѸZUAAV DAAZX Cױv⒲A Dg.

 

V UBs hfUAg⒎ IxUA?

 

(C.3:21) A CfCUA~v K ABs hfUAg⒎D EDAv Ys IxUAëDA, CfCUAVCDA E KBs hfUAg⒎ KDADs Ys IxUAtZX E CgD.

 

V B UsAXA?

 

(1CUA 11:3) NCA ZX V BĸAZVAC߷, ZX BĸAZ VAC߷, VZX D BĸAZVAC߷ fU EݸD~vC VD.

 

V Uss EʍX?

(.27:46, AX 15:34 Cg DA) K DD, K DD, L KB BUxu.

 

DAA 20:17- DA V UsDAv DD LA?

 

DAA 20:17 17. இயேசு அவளை நோக்கி: என்னைத் தொடாதே, நான் இன்னும் என் பிதாவினிடத்திற்கு ஏறிப்போகவில்லை; நீ என் சகோதரரிடத்திற்குப் போய், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவினிடத் திற்கும், என் தேவனிடத்திற்கும் உங்கள் தேவனிடத்திற்கும் ஏறிப்போகிறேன் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லு என்றார்.

 

D F˹ ICA CfUAU FXA?

 

DAA 10:34-36 34. இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: தேவர் களாயிருக்கிறீர்கள் என்று நான் சொன்னேன் என்பதாய் உங்கள் வேதத்தில் எழுதியிருக்கவில்லையா? 35. தேவவசனத்தைப் பெற்றுக்கொண்டவர்களை தேவர்கள் என்று அவர் சொல்லியிருக்க, வேதவாக்கியமும் தவறாததாயிருக்க, 36. பிதாவினால் பரிசுத்த மாக்கப்பட்டும், உலகத்தில் அனுப்பப்பட்டும் இருக்கிற நான் என்னை தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னதினாலே தேவதூஷணஞ் சொன்னாய் என்று நீங்கள் சொல்லலாமா?

 

DʍAU AÒBA IBs sZYsA K笐 GfDU EݵUv A KDA KB UAxvVܐ ߷ Bs ˎ IBssDA EĐ DA˸BsDA YsA Kt V Us IJAU Bs CgAAU UB s BZUvVA ߷ IUX E屬xsA, E CʲAA ߷ EfDU ʾ GBĸA?

 

V A IJAU htZUs?

 

E DBs htZX (C 3:14) FAX arche - NIV Xݱs xv֬t FVʾ) E EgA DBs j¬, g htZX C߲A (CUADA 1:15).

 

U arche ߷ protokos BıB Iߎv 1 DAD 6:16 XU Nsxv C׸fUAU CD tB UU hZVܐ, E XA Us xvA gAAB K UAxvVܐ.

 

N htZX IJAU Iᬒ Cg?

(DA 3:16) 16. தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்.

 

A N xv KAX KAAU GZU?

 

(KD 4:6) 6. எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு; அவர் எல்லார்மேலும், எல்லாரோடும், உங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர்.

 

FUD˫ XA AA XA GB, XA A GB xvD ZVܐ. G ZX Cgxs I DëCvZX tZVܐ.

 

GDj I⍲A DBs XA (AX 5:7) E A EBs D ߷ AͲA (CUADA 1:3, 1CADg 3:11), ZUAU D ߷ AAU G EBsAַ UAxvVA. D E AA EB DDAv ggAU CgB ߷ DAA 5:18 DgU IJAU IߎvvʍAU E CgAVA. FUD ʒ CAA VB DA Xܷ gAxvʐʍAU Żߒ vVܐ. G Kt?

 

EfDU GZU hypostases GZU Kt Us LAʐ FU CױvVܐ (C 5:6)? G FxvZXxtU I CUAU I L U~U U EĐ EUAfU V WA U IUB Uxvv F~vZXxtAU CD E屬xsA?

 

Kt htA B⒍A Źs t?

(1D 1:19) 19. குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேறப் பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்களென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே.

 

DA 5:15 CgAVܐ ZBU jAg D I֐, V E, FA G gAU CgAA V IJAU KA F˹A EAʐ jAg ߷ I~B F K EÒv.

 

Kt N htA ZXAD CZX ߷ / EĐ EX AD LAʐ fX? IAyX?

 

(ZUA 11:13) 13. பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளைக் கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது, பரம பிதாவானவர் தம்மிடத்தில் வேண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவியைக் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்றார்.

 

(DAA 17:4) 4. பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன்; நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையைச் செய்துமுடித்தேன்.

 

 

(1 DAA 17:9) 9. நான் அவர்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்; உலகத்துக்காக வேண்டிக்கொள்ளாமல், நீர் எனக்குத் தந்தவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன்; அவர்கள் உம்முடையவர் களாயிருக்கிறார்களே.

 

(1 DAA 5:10) 10. தேவனுடைய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் அந்தச் சாட்சியைத் தனக்குள்ளே கொண்டிருக் கிறான்; தேவனை விசுவாசியாதவனோ, தேவன் தம்முடைய குமாரனைக் குறித்துக்கொடுத்த சாட்சியை விசுவாசியாததினால் அவரைப் பொய்யராக்குகிறான்.

 

Kt N htA Ƿ IëAU GZX?

 

(DAA 14:28) 28. நான் போவேன் என்றும், திரும்பி உங்களிடத்தில் வருவேன் என்றும் நான் உங்களுடனே சொன்னதைக் கேட்டீர்களே. நீங்கள் என்னில் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால் பிதாவினிடத்திற்குப் போகிறேனென்று நான் சொன்னதைக் குறித்துச் சந்தோஷப்படுவீர்கள், ஏனெனில் என் பிதா என்னிலும் பெரியவராயிருக்கிறார்.

 

Kt N htA EX Eݫ DA Z CUAٷ?

( 24:36) 36. அந்த நாளையும் அந்த நாழிகைகளையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான்; பரலோகத்திலுள்ள தூதர்களும் அறியார்கள்.

 

(C 1:1) 1. சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம்.

 

Kt N htA A AZX?

(1 DA 2:5) 5. தேவன் ஒருவரே தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே.

 

(UA 3:20) 20. மத்தியஸ்தன் ஒருவனுக்குரியவனல்ல, தேவனோ ஒருவர்.

 

(1DA 2:1) 1. என் பிள்ளைகளே, நீங்கள் பாவஞ்செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன்; ஒருவன் பாவஞ் செய்வானானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காகப் பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார்.

 

(1DA 2:22) 22. இயேசுவைக் கிறிஸ்து அல்ல என்று மறுதலிக்கிறவனேயல்லாமல் வேறே யார் பொய்யன்? பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிக்கிறவனே அந்திக் கிறிஸ்து.

 

Kt N htA A Wձtl Cg?

 

(DA 10:18) 18. ஒருவனும் அதை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளமாட்டான்; நானே அதைக் கொடுக்கிறேன், அதைக் கொடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதை மறுபடியும் எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரமுண்டு. இந்தக் கட்டளையை என் பிதாவினிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்றார்.

 

Kt N htA CgA CUABUBD ZX?

(DA 7:16) 16. இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: என் உபதேசம் என்னுடைய தாயிராமல், என்னை அனுப்பினவருடைய தாயிருக்கிறது.

 

Kt N htA h A߱AsAU G FA V ND ıCAAU G DAB ZVܐ, DAʾAU G?

 

( 7:21) 21. பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோகராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானேயல்லாமல், என்னை நோக்கிக் கர்த்தாவே! கர்த்தாவே! என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை.

 

 

( 12:50) 50. பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே எனக்குச் சகோதரனும் சகோதரியும் தாயுமாய் இருக்கிறான் என்றார்.

 

( 26:39) 39. சற்று அப்புறம்போய், முகங்குப்புற விழுந்து: என் பிதாவே, இந்தப்பாத்திரம் என்னைவிட்டு நீங்கக்கூடு மானால் நீங்கும்படிசெய்யும்; ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின் படியே ஆகக்கடவது என்று ஜெபம்பண்ணினார்.

 

(AX 3:35) 35. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே எனக்குச் சகோதரனும், எனக்குச் சகோதரியும், எனக்குத் தாயுமாய் இருக்கிறான் என்றார்.

(DA 4:34) 34. இயேசு அவர்களை நோக்கி: நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாயிருக்கிறது.

 

(1CDg 5:18) 18. எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரஞ்செய்யுங்கள்; அப்படிச் செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களைக்குறித்துத் தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது.

 

Kt N ht ıCA WձtlCgG gU gUAUͷ ߷ gU BĸAUͷ ߷ ~s EB fUAUͷ G GUZ tVܐ, Xݱxv CgAA V gA ED BĹ GA gfU EfUfU tZVܐ?

 

Kt N htA B ZVA DA lgB GA B A FAZU t?

 

LgAA Xݱxv֬t D A FA DAZU ߷ D 15:10 V ߵB CgAıvVܐ. E U KB DAy BU FAZVAU, EU Bs DABU GZVܐ FA ˎBU UA CgAZ CUAvZUvVܐ.

 

(ZUA 4:8) 8. இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: எனக்குப் பின்னாகப்போ சாத்தானே, உன் தேவனாகிய கர்த்தரைப் பணிந்துகொண்டு, அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனைசெய்வாயாக என்று எழுதியிருக் கிறதே என்றார்.

 

(DA 4:21-23) 21. அதற்கு இயேசு: ஸ்திரீயே, நான் சொல்லுகிறதை நம்பு. நீங்கள் இந்த மலையிலும் எருசலேமிலும் மாத்திரமல்ல, எங்கும் பிதாவைத் தொழுதுகொள்ளுங்காலம் வருகிறது. 22. நீங்கள் அறியாததைத் தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள்; நாங்கள் அறிந்திருக் கிறதைத் தொழுதுகொள்ளுகிறோம்; ஏனென்றால் இரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது. 23. உண்மையாய்த் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளுங்காலம் வரும், அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது; தம்மைத் தொழுதுகொள்ளு கிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார்.

 

(KD. 3:14-15) 14. இதினிமித்தம் நான் பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலுமுள்ள முழுக் குடும்பத்துக்கும் நாமகாரணராகிய, 15. நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால்படியிட்டு,

 

Kt N g ˸AA ht hypostoses ʫ A DAU tVܐ?

 

(DA 14:28) 28. நான் போவேன் என்றும், திரும்பி உங்களிடத்தில் வருவேன் என்றும் நான் உங்களுடனே சொன்னதைக் கேட்டீர்களே. நீங்கள் என்னில் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால் பிதாவினிடத்திற்குப் போகிறேனென்று நான் சொன்னதைக் குறித்துச் சந்தோஷப்படுவீர்கள், ஏனெனில் என் பிதா என்னிலும் பெரியவராயிருக்கிறார்.

 

(DA. 16:27-28) 27. நீங்கள் என்னைச் சிநேகித்து, நான் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்தேனென்று விசுவாசிக்கிறபடியி னால் பிதாதாமே உங்களைச் சிநேகிக்கிறார். 28. நான் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு உலகத்திலே வந்தேன்; மறுபடியும் உலகத்தை விட்டு பிதாவினிடத்திற்குப் போகிறேன் என்றார்.

 

GX N, Kt E Ƿ IëAU GZX? EĐ Kt E UAyv ߷ EB U~sAU UA CgAıvVܐ?

 

(DA 6:46) 46. தேவனிடத்தினின்று வந்தவரே தவிர வேறொருவரும் பிதாவைக் கண்டதில்லை, இவரே பிதாவைக் கண்டவர்.

 

(DA 5:37) 37. என்னை அனுப்பின பிதா தாமே என்னைக் குறித்துச் சாட்சி கொடுத்திருக்கிறார்; நீங்கள் ஒருக்காலும் அவர் சத்தத்தைக் கேட்டதுமில்லை, அவர் ரூபத்தைக் கண்டதுமில்லை.

 

Kt UsZX N EB I֐ FA Iʷ GB?

 

Kt N htA ZX AD DUxv ߷ CgA C DAZUAU GZU t?

 

(DA. 11:41-42) 41. அப்பொழுது மரித்தவன் வைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்த கல்லை எடுத்துப்போட்டார்கள். இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து: பிதாவே, நீர் எனக்குச் செவிகொடுத்தபடியினால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். 42. நீர் எப்பொழுதும் எனக்குச் செவிகொடுக்கிறீர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன்; ஆனாலும் நீர் என்னை அனுப்பினதைச் சூழ்ந்துநிற்கும் ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக அவர்கள் நிமித்தம் இதைச் சொன்னேன் என்றார்.

 

Kt N htA gZ܍AU G A gAëZVܐ?

 

(DA 5:19) 19. அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி: மெய்யாகவே மெய் யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் பிதாவானவர் செய்யக் குமாரன் காண்கிற தெதுவோ, அதையேயன்றி, வேறொன்றையும் தாமாய்ச் செய்யமாட்டார்; அவர் எவைகளைச் செய்கிறாரோ, அவைகளைக் குமாரனும் அந்தப்படியே செய்கிறார்.

 

Kt N htA ZX A 㱬xs EUAA UAy UAxs vVܐ?

 

(DA.12:49-50) 49. நான் சுயமாய்ப் பேசவில்லை, நான் பேசவேண்டியது இன்ன தென்றும் உபதேசிக்கவேண்டியது இன்ன தென்றும் என்னை அனுப்பின பிதாவே எனக்குக் கட்டளையிட்டார். 50. அவருடைய கட்டளை நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறதென்று அறிவேன்; ஆகையால் நான் பேசுகிறவைகளைப் பிதா எனக்குச் சொன்னபடியே பேசுகிறேன் என்றார்.

 

Kt N htA ZX A FxhZX IxvVܐ ߷ ZX A hB DD E屯Vܐ?

 

(1CUA. 15:28) 28. சகலமும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கும்போது, தேவனே சகலத்திலும் சகலமுமாயிருப்பதற்கு, குமாரன் தாமும் தமக்குச் சகலத்தையும் கீழ்ப்படுத்தினவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருப்பார்.

 

(1CUA.15:24) 24. அதன்பின்பு முடிவு உண்டாகும்; அப்பொழுது அவர் சகல துரைத்தனத்தையும் சகல அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் பரிகரித்து, தேவனும் பிதாவுமாயிருக்கிறவருக்கு ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொடுப்பார்.

 

EX N, Kt N htA B I~BAU BħUZ YvVܐ?

 

(DA.5:30) 30. நான் என் சுயமாய் ஒன்றுஞ்செய்கிறதில்லை; நான் கேட்கிறபடியே நியாயந்தீர்க்கிறேன்; எனக்குச் சித்தமானதை நான் தேடாமல், என்னை அனுப்பின பிதாவுக்குச் சித்தமானதையே நான் தேடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியாயிருக்கிறது.

 

(DA.5:19) 19. அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி: மெய்யாகவே மெய்யா கவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் பிதாவானவர் செய்யக் குமாரன் காண்கிற தெதுவோ, அதையேயன்றி, வேறொன்றையும் தாமாய்ச் செய்யமாட்டார்; அவர் எவைகளைச் செய்கிறாரோ, அவைகளைக் குமாரனும் அந்தப்படியே செய்கிறார்.

 

Kt V Us AB ADAv EU ND gtAU GA L UAy UAxvVܐ?

 

(.26:29) 29. இது முதல் இந்தத் திராட்சப்பழரசத்தை நவமானதாய் உங்க ளோடேகூட என் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே நான் பானம் பண்ணும் நாள் வரைக்கும் இதைப் பானம் பண்ணுவதில்லையென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

 

(AX 10:15) 15. எவனாகிலும் சிறு பிள்ளையைப்போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், அவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லையென்று, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி,

 

(ZUA 12:32) 32. அதற்கு வேதபாரகன்: சரிதான் போதகரே, நீர் சொன்னது சத்தியம்; ஒரே தேவன் உண்டு, அவரைத்தவிர வேறொரு தேவன் இல்லை.

 

Kt N gU gA htA A IJAU hBU AU BZUxv E CgA Wձt Cgʎ IJAU vvV܍A?

 

(ZUA 22:29-30) 29. ஆகையால், என் பிதா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினதுபோல, நானும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறேன். 30. நீங்கள் என் ராஜ்யத்திலே என் பந்தியில் போஜன பானம்பண்ணி, இஸ்ரவேலின் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களையும் நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாய்ச் சிங்காசனங்களின்மேல் உட்காருவீர்கள் என்றார்.

 

V LUD D BB t B tZUxtA Kt DëCvZU xsU VDAv gU IBAUAU DëCvZU vAU? EfDU K EĐ KB IBA EBs t?

 

(DA: 8:17) 17. நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்தரருமாமே; தேவனுடைய சுதந்தரரும், கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்தரருமாமே; கிறிஸ்துவுடனேகூட நாம் மகிமைப்படும்படிக்கு அவருடனேகூடப் பாடுபட்டால் அப்படியாகும்.

 

Kt N htA EZBUl Cg EĐ ZX A ZX EZU ZVܐ?

 

(.10:32-33) 32. மனுஷர் முன்பாக என்னை அறிக்கை பண்ணுகிறவன் எவனோ, அவனை நானும் பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக அறிக்கைப் பண்ணுவேன். 33. மனுஷர் முன்பாக என்னை மறுதலிக்கிறவன் எவனோ, அவனை நானும் பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக மறுதலிப்பேன்.

 

Kt N htA B A EZ Yë EĐ Cߒ EÒ U ⒍ lgB BĹ EA Kt Cg t?

 

DAA 15:23 Xݱs xtZVܐ KB CZ V K ABʻ CZVA K. FA G Gt GB UAy EU DAA 5:20 AZUvVܬt ND I DAA 5:20

 

Gt CUAvZUxtZU Kt KA Eݫ Us htA B UAxvʎ IJAU KA Eݫ Us ht UAxvʐ Kt? Kt, DDĻ֐ (߷ C 1:1) CUAvZUxv֐, V KA EݫʾAU GZUZ YvA?

 

Us F˸A. DAA 4:24 XݱvVܐ D F˸A: ߷ EB CAӐZ CUAVUٷ EB FDAv ߷ I~BDAv CAӐZ CUA D~v. G XB AhA D F˸AʾAU CgʍX h Cg E IJAU F CUAv, CAѱCñ DAv GXA F CgVܐ ߷ E IyA ante-Nicene Dʍ DAB v vVܐ EĐ EU CAѱCDAv v vVܐ. G IB CUA~sAv ߷ D Gɭ Xݱs xtABU ѻߒ vVܐ. D ~s Xܲ EB ʿZVܐ. G ʒX DAU DʍAU DAB NfX CgVܐ.

 

KDh 3:14-16 UsZX N Xv I֐.

 

KDh 3:14-16 14. இதினிமித்தம் நான் பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலுமுள்ள முழுக்குடும்பத்துக்கும் நாமகாரணராகிய, 15. நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால்படியிட்டு, 16. நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய்ப் பலப்படவும்,

 

fU VBʻ ߷ UsBֻ ND IAUͷ EĐ V UsAU A X Xݱsͷ h CgVܐ ߷ DAA 1:1 AU CAѱCZU xtZVܐ. E G gAU F AÒB G, E AÒB Ds (Theos) G.

 

DAA 2:19 X Xݱsxv VB DAU t֐ UAy E CgAVA?

 

G FĸB Gt DAvfU, ABZXD GB KӱD.

 

G jDg ED X C ­ZX Żߒ DA 10:18 jDg U~sBsA, E V AZBUB Xݒ GAAU CgAVA.

 

DAA 10:18 18. ஒருவனும் அதை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளமாட்டான்; நானே அதைக் கொடுக்கிறேன், அதைக் கொடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதை மறுபடியும் எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரமுண்டு. இந்தக் கட்டளையை என் பிதாவினிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்றார்.

 

V Wձtl CgV, WձtV, I~BA ND I~BA D JѸ K笍X gDUD GB. E gDUA ߷ AZXZ CUAvZUxs D A󸒎 gU IBA FA. F A EB FAZU B EĐ Eʾ FZX EBsAfUB FAZUB. EBs UxsBֹA A UsB FAZVDA.